SCP-6689-8

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

:root {
  --posX: calc(50% - 358px - 12rem);
  --fnTransition: 0.3s;
  --fnLinger: 0.15s;
  --fnInteract: calc(var(--fnTransition) + var(--fnLinger));
}
 
/*--- Footnote Auto-counter --*/
#main-content {
  counter-reset: megacount;
}
 
/*--- Footnote Superscript Number --*/
.fnnum {
  display: inline-block;
  width: max-content;
  text-indent: -0.475ex;
  vertical-align: super;
  line-height: 80%;
  word-break: initial;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  color: transparent;
  position: relative;
  font-size: 80%;
  padding: .15em .05em;
  margin-right: -0.25em;
  counter-increment: megacount;
  -webkit-user-select: none;
  user-select: none;
}
.fnnum::after {
  content: "" counter(megacount);
  color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover {
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover::after { color: white; }
 
/*--- Footnote Content Wrapper --*/
.fncon {
  position: absolute;
  right: calc(var(--posX) + 80px);
  line-height: 1.25;
  padding: 0.8125rem;
  width: 12.5rem;
  box-sizing: border-box;
  background: white;
  border: .125rem solid black;
  font-size: .9125rem;
  font-weight: initial;
  font-style: normal;
  text-align: initial;
  visibility: hidden;
  opacity: 0;
  z-index: 9;
  transition:
    opacity 0.15s linear var(--fnLinger),
    right var(--fnTransition) cubic-bezier(.08,.72,.5,.94) var(--fnLinger),
    visibility 0.01s linear var(--fnInteract);
}
.fnnum:hover + .fncon, .fncon:hover {
  opacity: 1;
  z-index: 10;
  right: var(--posX);
  visibility: visible;
  transition:
    opacity 0.15s linear,
    right var(--fnTransition) cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
}
 
.fncon::before {
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
  transform: translateX(-52%) translateY(-55%) scale(1.15);
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
  color: white;
  content: counter(megacount);
  font-size: initial;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  padding: 0.18rem 0.32em 0.08rem;
}
 
/*--- Mobile Query --*/
@media only screen and (max-width: 1279px) {
  .fncon {
    position: fixed;
    bottom: 1.5rem;
    left: calc(15% - 50px);
    width: 70%;
    transition:
      opacity 0.15s linear var(--fnLinger),
      left var(--fnTransition) cubic-bezier(.08,.72,.5,.94) var(--fnLinger),
      visibility 0.01s linear var(--fnInteract);
  }
  .fnnum:hover + .fncon, .fncon:hover {
    left: 15%;
    transition:
      opacity 0.15s linear,
      left var(--fnTransition) cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  }
}
Path2.png

Con đường phía trước là nơi để bạn đi.

Nó chắc chắn sẽ dẫn tới đâu đó: từ nơi này đến nơi khác.

Bạn đặt niềm tin của mình vào những người đi trước.

Sau cùng thì, việc bước đi trên con đường này, cũng là do tự bạn quyết định mà thôi.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License