Scp 6998 2

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

/* These two arguments are in a quirked-up CSS Module (rather than the main code block) so users can feed Wikidot variables into them. */
 
#header h1 a::before {
    content: "Tổ Chức SCP";
    color: black;
}
 
#header h2 span::before {
    content: "Quản Thúc, Lưu Trữ, Bảo Vệ";
    color: black;
}

Các người thật sự phải lấy đi tất cả niềm vui như thế à?

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License