Secure Facilities Locations Area 12 Scp

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

Khu vực Nghiên cứu Sinh học-12

Mã sô Phân loại
SCP-020 Keter
SCP-041 Safe
SCP-143 Euclid
SCP-153 Euclid
SCP-158 Euclid
SCP-171 Euclid
SCP-202 Safe
SCP-214 Euclid
SCP-542 Euclid
SCP-811 Euclid
SCP-840 Euclid
SCP-939 Keter
SCP-1105 Safe
SCP-1116-7 Euclid
SCP-1284 Euclid
SCP-1542 Euclid
SCP-1791 Euclid
SCP-2029 Euclid (Đang trong Quá trình Vô hiệu hóa)
SCP-2184 (samples) Euclid
SCP-2280 Euclid
SCP-2700-EX Keter Explained
SCP-3003-1 and -2 (samples) Keter
SCP-4238 Euclid
SCP-5405 (offsite facility) Euclid
SCP-6049 Euclid
SCP-6118 (formerly) and -B (samples) Euclid

Cánh Dị thú học Khu vực-12

Mã số Phân loại
SCP-2225 Euclid
SCP-2514 Euclid
SCP-2584 Safe
SCP-2282 (formerly) Neutralized (Formerly Euclid)
SCP-2576 Euclid
SCP-2779 Safe
SCP-2829 Euclid
SCP-2895 Euclid
SCP-2974 Safe
SCP-3168 Safe
SCP-3247 Euclid
SCP-3950 Euclid
SCP-4126 Safe
SCP-5430 Safe
SCP-6357 (formerly) Keter (Da'as Elyon)
SCP-6551 Euclid
SCP-1551-EX Explained
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License