Secure Facilities Locations Site 19 Scp

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

Dị thể Dạng người

Mã số Phân loại
SCP-030 Euclid
SCP-073 Euclid
SCP-105 Safe
SCP-108 Safe
SCP-114 Euclid
SCP-191 Safe
SCP-196 Euclid/Keter
SCP-208 Safe
SCP-239 Keter
SCP-343 Safe
SCP-347 Euclid
SCP-430 Euclid
SCP-545 Euclid
SCP-486 Safe
SCP-600 Euclid
SCP-637 Safe
SCP-726 Euclid
SCP-752 Keter
SCP-890 Euclid
SCP-893 Safe
SCP-953 Keter
SCP-1005 Safe
SCP-1041 Euclid-alterius
SCP-1058 Safe
SCP-1203 Euclid
SCP-1304-1 Euclid
SCP-1500 Safe
SCP-1805 Euclid
SCP-1846 Euclid-exsequi
SCP-1880 Safe
SCP-1904 Euclid
SCP-1915 Euclid
SCP-1922 Euclid
SCP-1952 Euclid
SCP-2020 Euclid-exsequi
SCP-2156 Euclid
SCP-2230 Euclid
SCP-2231 (trước đó) Safe Neutralised
SCP-2240 Euclid
SCP-2247 Euclid
SCP-2269 Euclid
SCP-2273 Euclid
SCP-2404 Euclid
SCP-2422 Euclid
SCP-2430 Euclid
SCP-2486-A Euclid
SCP-2552 Euclid
SCP-2562 Euclid
SCP-2586 Euclid
SCP-2618-1 Euclid Được cho là đã Vô hiệu hóa
SCP-2724 Euclid
SCP-2785 Euclid
SCP-2842 Euclid
SCP-2857 Euclid
SCP-2978 Safe
SCP-3009-C Safe
SCP-3090 Euclid
SCP-3217-A Keter
SCP-3299 Euclid
SCP-3307 Euclid
SCP-3427 Euclid
SCP-3503 Keter
SCP-3619 Euclid
SCP-3727 Euclid
SCP-3887 Euclid
SCP-4020 Euclid
SCP-4051 Keter
SCP-4055 Euclid
SCP-4056 Euclid
SCP-4168 Euclid
SCP-4175 (trước đó) Decommissioned
SCP-4295-B Safe
SCP-4415 Euclid
SCP-4518 Euclid
SCP-4579 Euclid
SCP-4606 Thaumiel
SCP-4624 Euclid
SCP-4628 Euclid
SCP-4726 Euclid
SCP-4770 Euclid
SCP-4818 Euclid
SCP-4855 Euclid
SCP-4864 Safe
SCP-5047 Safe
SCP-5083 Keter
SCP-5207 Euclid
SCP-5282 Euclid
SCP-5286 Euclid
SCP-5305 Euclid
SCP-5467 Euclid
SCP-5529-A Keter
SCP-5535 Euclid
SCP-5582 (trước đó) Keter
SCP-5700 Keter
SCP-5715-1 Keter
SCP-5752 Keter
SCP-5864 Pending
SCP-5912 Safe
Người Cha Cực kỳ Quan trọng
SCP-6037 Safe
SCP-6113-3 (trước đó) Euclid
SCP-6206 (trước đó) Thaumiel
SCP-6214 Neutralised
SCP-6879 Euclid
SCP-6899 Euclid

Dị thể không phảiDạng người

Mã số Phân loại
SCP-289 Safe
SCP-408 Safe
SCP-458 Safe
SCP-640 Euclid
SCP-705 Safe
SCP-745 Euclid
SCP-978 Safe
SCP-1023 Safe
SCP-1038 Safe
SCP-1097 Euclid
SCP-1539 Safe
SCP-1696 Safe
SCP-1757 Safe
SCP-1780 Safe
SCP-1789 Euclid
SCP-1828 Safe
SCP-1978 Safe
SCP-2158 Safe
SCP-2239 Euclid
SCP-2246 Euclid
SCP-2315 Euclid
SCP-2318 Safe
SCP-2343 Keter
SCP-2356 Safe
SCP-2402 Euclid
SCP-2433-1 Euclid
SCP-2471 Safe
SCP-2476 Euclid
SCP-2482 Safe
SCP-2492 (trước đó) Safe Neutralised
SCP-2837-1 Safe
SCP-3111 Euclid
SCP-3223 Euclid
SCP-3262 Safe
SCP-3505 Safe
SCP-3636 Euclid
SCP-3962 Safe
SCP-3992 Safe
SCP-4462 Safe
SCP-4563 Thaumiel
SCP-4569 Safe
SCP-4583 Euclid
SCP-4642 Euclid
SCP-4870 Euclid
SCP-4886 Euclid Keter
SCP-4966 Safe
SCP-5059 Safe
SCP-5087 Keter
SCP-5160 Keter
SCP-5183 Safe
SCP-5337-1 Keter
SCP-5529 Keter
SCP-5591 Safe
SCP-5603 Safe Pending
SCP-5872 Safe
SCP-5905 Safe
SCP-6400 Safe
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License