Secure Facilities Locations Site 23 Scp

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

Dị thể Vô giác

Mã số Phân loại
SCP-038 Safe
SCP-113 Safe
SCP-186 Euclid
SCP-205 Euclid
SCP-228 Safe
SCP-324 Safe
SCP-365 Euclid
SCP-385 Safe
SCP-525 Euclid
SCP-528 Euclid
SCP-551 Safe
SCP-674 Safe
SCP-785-2 Keter
SCP-1066 Safe
SCP-1273 Safe Euclid
SCP-1374 Keter
SCP-1404 Safe
SCP-1445 Safe
SCP-1473 Safe
SCP-1484 Euclid
SCP-1538 Euclid
SCP-1564 Euclid-numen
SCP-1575 Safe
SCP-1597 Euclid
SCP-1667 Euclid
SCP-1704 Euclid-numen
SCP-1705 Safe
SCP-1731 Safe
SCP-1807 Euclid
SCP-1840 Safe
SCP-1902 Euclid-numen
SCP-1970 Safe
SCP-2137 Euclid Keter Thaumiel
SCP-2488 Neutralized Safe
SCP-3634 Safe
SCP-3866 Safe
SCP-4110-1 Euclid
SCP-4193 Safe
SCP-4509 Safe
SCP-4566 Euclid
SCP-4828 Euclid
SCP-5275 Thaumiel Keter
SCP-5567 Safe
SCP-5604 Safe
SCP-5701 Safe
SCP-6482 Neutralized

Quản thúc trong Buồng Đông lanh

Phân loại Phân loại
SCP-356 Neutralized
SCP-1377 Euclid
SCP-1517 Euclid
SCP-1610 Euclid
SCP-1657 Euclid
SCP-2888 Euclid
SCP-3578 Safe Neutralized

Động vật

Mã số Phân loại
SCP-410 Safe
SCP-1166 Safe
SCP-2619 Euclid
SCP-3718 Keter
SCP-5582 (formerly) Keter

Dạng người
(Do tác động của SCP-3985 nên đã được dị dời khỏi Điểm-55)

Mã số Phân loại
SCP-1487 Euclid
SCP-2098 Keter
SCP-2054 Keter
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License