Secure Facilities Locations Site 73 Scp

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

Mã số Phân loại
SCP-232 Safe
SCP-252-EX (formerly) Safe Explained
SCP-667-2 (remains) Keter
SCP-696 (formerly) Neutralized (formerly Safe)
SCP-865 Safe
SCP-1454 Safe
SCP-1156 Safe
SCP-1176 Euclid
SCP-1365 Safe
SCP-1390 Euclid
SCP-1756 Safe
SCP-1520 Safe
SCP-1852 Safe
SCP-2138 Safe
SCP-2139 Euclid
SCP-2228 Safe
SCP-2262 Safe
SCP-2276/3 Keter
SCP-2366 Safe
SCP-2388 Safe
SCP-2658 Safe
SCP-2749 Safe
SCP-3058 Safe
SCP-3148 Safe
SCP-3285 Safe
SCP-3345 Safe
SCP-3450 Safe
SCP-3605 Safe
SCP-3796 Safe
SCP-3819 Safe
SCP-3857 Safe
SCP-4387 Safe
SCP-4727 Safe
SCP-4745 Safe
SCP-4896 Safe
SCP-5163 Safe
SCP-5315 Safe
SCP-5447 Euclid (formerly Safe)
SCP-5733 Safe
SCP-5739 Neutralized
SCP-5819 Safe
SCP-5836 Safe
SCP-6035 Safe Neutralized
SCP-6195 Eparch
SCP-6612 Pending Neutralized
SCP-6843 Safe
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License