Secure Facilities Locations Site 83 Scp

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

Hồ sơ Ghi chép Ban đầu tại Điểm-83

Mã số Phân loại
SCP-3723 Euclid Decommissioned
SCP-3873 Euclid
SCP-5053 Euclid
SCP-5262 Safe Neutralized Safe
SCP-5498 Safe
SCP-5629 Keter
SCP-5874 Safe
SCP-5876 Safe
SCP-5918 Safe
SCP-5978 Neutralized
SCP-5980 Euclid
SCP-6027 Safe
SCP-6032 Neutralized
SCP-6412 Keter
SCP-6800 Thaumiel

Dị thể được Vận chuyển tới Điểm-83

SCP-699 Euclid
SCP-739 Euclid
SCP-1129 Euclid
SCP-1668 Safe-praedico
SCP-1832 Euclid
SCP-1905 Safe
SCP-2633 Euclid
SCP-4280 Safe
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License