SPC-6500-1

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.Mã Dự Án: SPC- 6500
ORACLE/5
GIỚI HẠN THỊ GIÁC
TRẠNG THÁI
HOẠT ĐỘNG
Replaces "SECONDARY CLASS:" text
{$secondary-class}
Loại:
TOÀN CẦU
SỨC MẠNH:
KHÔNG
Mã vật thể: {$item-number}
Cấp5
Phân loại Quản thúc:
{$container-class}
Phân loại Bổ sung:
{$secondary-class}
Phân loại Quy mô:
{$disruption-class}
Phân loại Hiểm họa:
{$risk-class}

spc6500-1.png

Biểu đồ Quẩn Thể Selachian trong 10 năm tới.


KHẢ NĂNG CỦA SELACHIAN PUGNATORIAL

SPC-6500 là một kế hoạch dài hạn để đảm bảo rằng luôn có đủ cả thể Selachian phục vụ cho việc đấm.

Đây là một dự án với sứ mệnh quan trọng nhằm đảm bảo mục tiêu của Trung Tâm được trường tồn.


CÁC ĐẦU MỤC DỰ ÁN CHI TIẾT

Mẫu Phát Triển Quần Thể Molina-Solstice-Anastasakos Selachian cho thấy rằng với chỉ số đấm hiện tại, toàn bộ các cá thể thuộc loài Selachimorpha sẽ bị diệt chủng trong thập kỷ tới.

Mẫu Molina-Solstice-Anastasakos đã được điều chỉnh nhằm thúc đấy sao chép Selachian dựa trên SPC-2000 với công suất gấp đôi, gấp ba, gấp năm, gấp hai chục, gấp năm chục, và gấp trăm lần. Mẫu phép tính sau điều chỉnh luôn cho kết quả rằng với lượng đấm này, không thể tồn tại đủ cá thể quá một thập kỷ.

Sau sự tiêu hủy toàn bộ Cá Thể Selachian Không Sai Lệch, Mẫu Swann-Pickman của hiện tượng Sai Lệch dự đoán rằng hiện tượng Sai Lệch Selachian sẽ dần xuất hiện.

Nếu thiếu Cá Thể Selachian, Trung Tâm sẽ hết đối tượng để đấm.

Nhiệm vụ cốt lõi của Trung Tâm sẽ không còn khả thu.

Chúng ta đang lâm vào Bế Tắc,

Chọn Lối Đi của bạn

handshake.png
swamp.png
hunter.png
fist.png

Hỗ trợ Đế Quốc Mậpic. Đặt dấu chấm hết với sự xung đột đã diễn ra hàng thiên niên kỷ. Làm việc với Sharkics để đảm bảo rằng các Cá Thể Selachian luôn tồn tại cho việc đấm.

Thảo luận yêu cầu số lượng cá thể mục tiêu đấm vừa đủ.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License