SPC-6500-2

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.Mày bị điên à? Bàn luận với lũ Mậpic? Mày quên Nhật Bản rồi à? Burr? Iberia? Có thể bây giờ ta đang thoi thóp, nhưng không thể nào.

Ta đã giết chúng quá nhiều chỉ để cung cấp cho Biên Chép. Tha thứ không có dễ dàng đâu.

Một là ta, hai là chúng.

> Hủy

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License