SPC-6500-4

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.Cá Mập Percival cũng chỉ là một Cá Thể Selachian. Hàng triệu người coi nó như mục tiêu để mà thực hiện công cuộc đấm đánh. Dù có Percival có bất tử thì với sức mạnh của hàng triệu nắm đấm ấy, đủ để đánh bay ta lại về thời điểm ban đầu.

Với cả, ta cũng chẳng biết hắn ở đâu.

> Hủy

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License