SPC-6500-5

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.Dù thế nào thì ta cũng chẳng có lựa chọn nào hết nhỉ?

Đây là cuộc sống duy nhất ta có. Là thế giới duy nhất ta biết. Và không phải là nơi cho ta sự lựa chọn.

Chúng ta sẽ không thể tồn tại nếu không có mục tiêu. Nếu ta tiếp tục ta không phản bội lại hệ thống, mà ta đang phản bội lại chính chúng ta. Đối với ta, không có hi vọng tái thiết nào le lói cả. Không còn hi vọng hối lỗi. Không có lối lui.

Chỉ có sự hung bạo vĩnh cửu mà thôi.

Chúng ta là võ đấm nhân.

Ta đem nắm đấm từ bầu trời xuống đáy bể.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License