Hub Ngón Tay Cái Màu Xanh


đánh giá: +2+x

Ngón Tay Cái Màu Xanh

LMTF-237 Teth "Ngón Tay Cái Màu Xanh" là một đội đặc nhiệm cơ động địa phương hoạt động chủ yếu tại Quận Pinellas, Florida, và công tác bên ngoài Bộ Chỉ Huy Khu Vực 237 tại Tampa, Florida, và Văn Phòng Thực Địa-237 Teth tại Clearwater, Florida. Họ kiểm soát các quận Pinellas, Hillsborough, Pasco, Manatee, Polk, và Hardee. Tiến sĩ Jonathan Hart, trước đây là một giáo sư chuyên về hóa học hữu cơ tại Đại học Tampa, hiện đang là người đứng đầu của đội.

untitled23.png

LMTF-237 Teth "Ngón Tay Cái Màu Xanh".

Các câu chuyện liên quan:

Các SCP liên quan:

  • TBA
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License