Các Thế Lực Đáng Lưu Tâm Việt Nam

CÁC THẾ LỰC ĐÁNG LƯU TÂM VIỆT NAM


Tổng quan về Hồ sơ: Tổ Chức không phải là thế lực duy nhất có mối quan tâm và đầu tư vào sự huyền bí và siêu hình. Có rất nhiều thế lực khác tồn tại và sở hữu, sử dụng hoặc cố gắng tạo ra các đối tượng SCP, với mục đích là vì lợi ích cá nhân của họ hoặc nhằm bảo vệ nhân loại. Một số thế lực này là các tổ chức đối thủ, một số là các bên liên kết của Tổ Chức và một số là các đối tác đáng tin cậy của Tổ Chức. Trong mọi trường hợp, việc tạo và cung cấp một bản tóm tắt về những thế lực mà Tổ Chức biết đến và các quan điểm của chúng ta đối với họ là điều cần thiết…


Table of Contents
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License