Tôi, Trễ Mất Rồi


đánh giá: +8+x

Tôi đã kẹt trong bồn axit một năm qua.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License