Tôi, Đã Trễ
đánh giá: +5+x

Tôi đã kẹt trong bồn axit một năm qua.
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License