Tôi, Muốn Tất Cả Mọi Người Ngừng Lại


đánh giá: +7+x

làm ơn, xin hãy dừng lại, không vui nữa đâu


làm ơn tôi cầu xin tất cả mọi người đấy

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License