SCP Vs. Series
rating: +3+x

SCP Vs. Hub

CVCv.jpg

Chào mừng đến với SCP Vs. Hub. Nơi mà tôi lưu trữ những ngoại truyện của tôi về các nhân vật SCP và các đối tượng đối đầu với nhau trong nhiều bối cảnh khác nhau. Đôi khi đó là trận đấu quyết tử. Đôi khi đó chỉ là mua sắm. Đôi khi đó là những người đang cố cứu lấy thế giới. Bạn sẽ không bao giờ biết được.

SCP-173

Ts. Bright

Cấp D

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License