Báo Cáo Các Sự Cố, Phỏng Vấn Nhân Chứng Chứng Kiến, và Ghi Chú Cá Nhân

Lưu ý của Quản trị Hệ thống: Danh sách này là một danh sách đầy đủ tất cả các báo cáo trên wiki tiếng Anh. Nếu bạn thấy có báo cáo nào không được liệt kê, hãy liên lạc tác giả/dịch giả hoặc các nhân viên để được trợ giúp.

Các báo cáo có các tag là "bổ-sung", "thử-nghiệm", "khám-phá", "sự-cố", "phỏng-vấn" thì mới được tự động liệt kê ở đây. Dịch giả và tác giả lưu ý.


Thử Nghiệm

Tiêu Đề Sửa Đổi Lần Cuối
Bản Ghi Thử Nghiệm 1301 21 Mar 2021 04:56
Bản ghi Thử nghiệm 191 05 Sep 2021 04:40
Bản Ghi Thử Nghiệm 407 22 Aug 2021 00:11
Bản Ghi Thử Nghiệm SCP-080-2 03 Sep 2021 09:58
Ghi Chép Thử Nghiệm 980-06 28 Apr 2021 14:37
Ghi Chú Thử Nghiệm SCP-137 02 Sep 2021 10:50
Nhật ký Thí nghiệm 187 1 31 Aug 2021 10:01
SCP-241 Bản Ghi Chép Thử Nghiệm Bổ Sung 18 Jul 2021 04:09
Tài liệu 1005-014 06 Feb 2021 16:51
Tệp tin #178-E 10 Sep 2021 15:31
hub
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License