Hậu Quả: Đây Mới Là Chuyện Thực Sự Xảy Ra


đánh giá: +5+x

"Ê, ờm, Clef này?"

"…Sao thế Konnie?"

"Lần này chúng ta chơi ngu có thưởng hẳn hoi luôn nhỉ?"

"Ngậm mồm vào và nhìn cái tượng tiếp đi. Tôi sắp lau dọn xong rồi."

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License