Nó có thật đấy, tôi thề

đánh giá: +13+x

Cách dùng

Để sử dụng theme này trong trang của bạn, đặt code sau đây tại bất kì chỗ nào trong bài viết:

[[include :scp-vn:creepypasta-theme]]

Phương pháp CSS @import tiêu chuẩn không hoạt động. Đây là có chủ ý (cảm ơn stormbreathstormbreath vì đã cung cấp CSS code!). Nhập theme bằng cách dùng [[include]] sẽ thêm vào trang của bạn một danh sách Backlink. Điều này sẽ hữu dụng trong việc tìm ra trang nào bị ảnh hưởng khi sử dụng theme này, và cho phép bất kì lỗi nào gây ra bởi theme sẽ được phát hiện và sửa lại nhanh hơn.

Bạn có thể xem Backlink của bất kì trang nào bằng cách click vào "+ Lựa chọn" ở cuối trang, rồi click vào "Backlinks".


Ví dụ

rook.png

Logo Parawatch.

Horizontal rule có thể được tạo bởi 5 dấu gạch nối "-----" và mở rộng toàn bộ trang nếu nó không chứa gì (vd blockquote). Các đường phân tách tài liệu là horizontal rule.

Tiêu đề có thể được tạo bằng cách đặt sau từ một đến sáu dấu "+" ở đầu dòng

Đây là một tab.

Đây là một hộp, được tạo bằng cách đặt "> " đầu tiên ở từng dòng.
Nhiều nội dung hơn


Đây là horizontal rule

Hộp lồng nhau

Đây là một bảng
Bạn nên biết cách làm
rồi chứ
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Mono&display=swap');
 
/*
  Powered on 2019/05/09 06:09:42
  [2019 Wikidot Theme]
  Created by The Great Hippo
  CC BY-SA 3.0
*/
 
/* FONTS AND COLORS */
 
:root {
  --bg-light: #262626;
  --bg: #1a1a1a;
  --bg-dark: #000000;
 
  --fg-light: #ffffff;
  --fg: #f2f2f2;
  --fg-dark: #e6e6e6;
 
  --fg-accent-light: #ffffcc;
  --fg-accent: #ffff99;
  --fg-accent-dark: #ffff80;
 
  --fg-accent-2: #ffffff;
 
}
 
body {
  background: var(--bg);
  color: var(--fg);
  font-family: 'PT Mono', monospace;
}
 
a, a:visited {
  color: var(--fg-accent-dark);
}
 
h1, h2, h3, h4, h5, h6, #page-title {
  color: var(--fg-light);
  font-family: 'PT Mono', monospace;
}
 
ins, del {
  color: black;
}
 
/* HEADER */
 
div#container-wrap {
  background: url(http://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Acreepypasta/gradient.png) top left repeat-x;
}
 
div#header {
  background: url(http://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Acreepypasta/parawatch.png) 10px 40px no-repeat;
}
 
div#header h1 a span {
  /* hiding header text */
  font-size: 0px;
  color: transparent;
}
 
div#header h1 a:before {
  content: " ";
  color: rgb(24, 24, 24);
}
 
div#header h2 span {
  font-size:0px;
  padding: 4px;
}
 
div#header h2:after {
  content: " ";
  font-weight: bold;
  color: rgb(255, 224, 135);
  padding: 19px 0;
  text-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, .8);
  white-space: pre;
}
 
/* SIDE-BAR */
 
div#side-bar a,
div#side-bar a:visited {
  color: var(--fg-dark);
}
 
div#side-bar div.side-block {
  background: rgb(24, 24, 24) !important;
  border: 1px solid #ffe087;
  box-shadow: 0 2px 6px #404040;
}
 
div#side-bar div.side-block div.heading,
div#side-bar div.collapsible-block-unfolded-link,
div#side-bar div.collapsible-block-unfolded-link div.collapsible-block-link {
  color: rgb(255, 224, 135);
  border-color: rgb(255, 224, 135);
}
 
/* Recolors the image bullet points in the side-bar */
.side-block .menu-item > .image {
  filter: hue-rotate(230deg) invert(100%);
}
 
/* Recolors the Translation Module */
div.scpnet-interwiki-wrapper {
  filter: hue-rotate(230deg) invert(100%);
}
 
/* Recolors the panel that opens on mobile with the side-bar */
@media (max-width: 767px) {
  #side-bar{
    background-color: var(--bg);
  }
}
 
/* Recolors the drop down from the arrow next to username in the header */
#login-status ul a {
  color: var(--fg);
  background: var(--bg);
  border-color: var(--fg);
}
 
#login-status ul a:hover {
  color: var(--fg-dark);
}
 
/* Makes the code readable */
.hl-identifier, .hl-code, .hl-brackets {
  color: var(--fg);
}
 
/* Top-Bar */
#top-bar a {
  color: var(--fg-dark);
}
 
#top-bar ul li ul {
  border-color: var(--fg-light);
}
 
#top-bar ul li.sfhover ul li a,
#top-bar ul li:hover ul li a {
  border-top-color: var(-fg-light);
}
 
#top-bar ul li.sfhover a,
#top-bar ul li:hover a {
  background-color: var(--bg-light);
  color: var(--fg-dark);
}
 
#top-bar ul li.sfhover a:hover,
#top-bar ul li:hover a:hover {
  background: var(--bg-dark); /* top bar hover background color */
  color: var(--fg-dark);
}
 
div.yui-navset div.yui-content {
  background: rgb(24, 24, 24);
}
 
div.yui-navset ul.yui-nav a,
div.yui-navset div.yui-navset-top ul.yui-nav a {
  background: rgb(24, 24, 24);
  color: rgb(255, 237, 185);
  border: solid 1px #ffffff;
}
 
div.yui-navset ul.yui-nav a:hover,
div.yui-navset ul.yui-nav a:focus {
  background: rgb(40, 40, 40);
  color: rgb(255, 237, 185);
}
 
div.yui-navset ul.yui-nav .selected a,
div.yui-navset ul.yui-nav .selected a:focus,
div.yui-navset ul.yui-nav .selected a:hover {
  background: rgb(50, 50, 50);
  color: var(--fg);
  border: solid 2px #ffff99;
}
 
/* rating module */
 
.page-rate-widget-box .rate-points {
  background-color: var(--bg-dark) !important;
}
 
.page-rate-widget-box .rate-points,
.page-rate-widget-box .rateup a,
.page-rate-widget-box .ratedown a,
.page-rate-widget-box .cancel a {
  background-color: var(--bg-dark);
  color: white;
  border: 0;
}
 
.page-rate-widget-box .rateup,
.page-rate-widget-box .ratedown,
.page-rate-widget-box .cancel {
  background-color: var(--bg-dark);
  border: 0;
  border-left: 1px solid var(--fg-accent-light);
}
 
.page-rate-widget-box .rate-points,
.page-rate-widget-box .cancel a {
  border: 0;
 
}
 
.page-rate-widget-box .rateup a,
.page-rate-widget-box .ratedown a {
  background-color: var(--bg-dark);
  color: white;
}
 
.page-rate-widget-box .rateup a:hover,
.page-rate-widget-box .ratedown a:hover,
.page-rate-widget-box .cancel a:hover {
  background-color: var(--bg-dark);
  color: white;
}
 
/* footnote hovers */
 
.hovertip {
  width: 20em;
  padding: 0.5em;
 
  border: 1px solid var(--fg-accent-light) !important;
  border-radius: 0.5em;
 
  background-color: #000000ee !important;
  box-shadow: 0 0 6px 1px #000000aa;
  z-index: 100;
}
 
.hovertip .f-heading {
  color: var(--fg-accent-light);
}
 
/* inputs */
 
input.text, input.button,
#search-top-box-input,
#search-top-box-form input[type=submit],
div.buttons input, input.button, button, file, a.button {
  background: transparent;
  color: var(--fg);
  border: 1px solid var(--fg-accent-2);
  border-radius: 0;
  font-size: 1em;
  outline: 0;
}
 
div.buttons input:hover, div.buttons input:focus,
input.button:hover, input.button:focus,
button:hover, button:focus,
file:hover, file:focus,
a.button:hover, a.button:focus {
  border-color: var(--fg-accent-2);
  background: transparent;
  color: var(--fg);
}
 
input.text:hover, input.button:hover,
input.text:focus, input.button:focus,
#search-top-box-input:hover,
#search-top-box-input:focus,
#search-top-box-form input[type=submit]:hover,
#search-top-box-form input[type=submit]:focus {
  color: var(--fg);
  background: transparent;
  border: 1px solid var(--fg-accent-2);
  outline: 0;
}
 
/* EDITING WINDOWS */
.owindow {
  color: #000;
}
 
.owindow h1, .owindow h2, .owindow h3, .owindow h4, .owindow h5, .owindow h6 {
  color: #000;
}
 
.owindow a {
  color: #272727;
}
 
table.page-files .highlight {
  background-color: #272727;
}
 
input.text {
  border: 1px dashed #000;
  color: #fff;
}
 
input.text:focus {
  border: 1px dashed #000;
  color: #fff;
}
 
input.text:hover {
  border: 1px dashed #000;
  color: #fff;
}
 
div#lock-info {
  background-color: var(--bg-light);
}
 
/* BLOCKQUOTES */
 
blockquote,
div.blockquote {
  background: var(--bg-dark);
  border-width: 2px;
  border-style: solid;
  border-color: var(--bg-light);
}
 
/* Parawatch Forum Pseudo-Blockquotes */
div.parapost {
  background: var(--bg-dark);
  border-width: 2px;
  border-style: solid;
  border-color: var(--bg-light);
  padding: 0 1em;
  margin: 1em 3em;
}
 
div.parapost.reply1 {margin: 1em 3em 1em 4em;}
div.parapost.reply2 {margin: 1em 3em 1em 5em;}
div.parapost.reply3 {margin: 1em 3em 1em 6em;}
div.parapost.reply4 {margin: 1em 3em 1em 7em;}
div.parapost.reply5 {margin: 1em 3em 1em 8em;}
 
@media (max-width: 479px) {
  div.parapost {margin: 1em 0;}
  div.parapost.reply1 {margin: 1em 0 1em 1em;}
  div.parapost.reply2 {margin: 1em 0 1em 2em;}
  div.parapost.reply3 {margin: 1em 0 1em 3em;}
  div.parapost.reply4 {margin: 1em 0 1em 4em;}
  div.parapost.reply5 {margin: 1em 0 1em 5em;}
}
 
@media (min-width: 480px) and (max-width: 580px) {
  div.parapost {margin: 0.5em;}
  div.parapost.reply1 {margin: 0.5em 0.5em 0.5em 1em;}
  div.parapost.reply2 {margin: 0.5em 0.5em 0.5em 1.5em;}
  div.parapost.reply3 {margin: 0.5em 0.5em 0.5em 2em;}
  div.parapost.reply4 {margin: 0.5em 0.5em 0.5em 2.5em;}
  div.parapost.reply5 {margin: 0.5em 0.5em 0.5em 3em;}
}
 
/* IMAGES */
 
#page-content .scp-image-block {
  border-color: var(--fg-accent);
  box-shadow: none;
}
#page-content .scp-image-block .scp-image-caption {
  border-color: var(--fg-accent);
  background-color: var(--bg-dark);
}
 
table.wiki-content-table th {
  background-color: var(--bg-dark);
}
 
hr {
  background-color: var(--fg);
}
 
.code {
  border: 1px dashed var(--fg);
  background-color: transparent;
 
  font-family: "Courier", "Courier New", "Roboto Mono", monospace;
  font-size: 1em;
}
 
/* INFO MODULE */
 
#page-content .rate-box-with-credit-button {
  background-color: var(--bg-dark);
  border: 1px solid var(--bg-dark);
}
 
#page-content .rate-box-with-credit-button .creditButton p a {
  border-left-color: var(--fg-accent-light);
}
 
#page-content .rate-box-with-credit-button .page-rate-widget-box .cancel {
  border-radius: 0;
}
#page-content .rate-box-with-credit-button .page-rate-widget-box .rate-points {
  border-left: 0;
}
 
#page-content .modalbox {
  background: linear-gradient(var(--bg) 51px,var(--bg-light) 51px,var(--bg-light)) !important;
  color: var(--fg);
  box-shadow: 0 2px 6px #404040;
}
 
.close-credits,
.credit-back {
  filter: hue-rotate(230deg) invert(100%) brightness(150%);
}
 
#footer {
  background: var(--bg-light);
}
 
/* MOBILE CODE */
@media (max-width: 767px) {
  div#header {
    background-size: 22em;
    background-position: 1em;
  }
 
  .open-menu a {
    border: 0.2em solid var(--bg-light) !important;
    background-color: #787878 !important;
    color: var(--bg-light) !important;
 }
}

CẢNH BÁO NỘI DUNG

Đừng đọc nếu bạn là người dễ sợ hãi/ hoảng sợ.

ScareMaster2000 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:02:16 #54929583


Bây giờ tôi đang cực kỳ hoảng sợ, và cần phải nói với ai đó về điều này.

Thì vào đêm khuya tôi đang ngồi trên bàn của mình. Bởi vì ba mẹ tôi đang đi tham quan Thác Niagara, chỉ có tôi và máy tính và mấy đồ ăn vặt mà tôi đang ăn. Tôi đã có một khoảng thời gian khá tuyệt, ngồi xem các thứ trên YouTube, cho đến khi bỗng chốc tôi nghe thấy một tiếng động lạ. Đó là tiếng gầm gừ nhỏ, cực kỳ nhỏ. Phát ra từ bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của tôi.

Tôi biết tiếng động này. Tôi sẽ đi kiểm tra xem và cho mấy ông biết những gì tôi nhìn thấy. [1/4]

reifire_rose 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:04:49 #54929585


Chuyện này đang thực sự xảy ra ngay bây giờ sao? Một thứ gì đó siêu nhiên huyền bí đang xảy ra với ông NGAY BÂY GIỜ và ông đang ngồi gõ nó lên trang thay vì gọi cảnh sát hay gì gì đó à?

ScareMaster2000 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:07:22 #54929589


Tôi không tin cảnh sát, chắc họ và đội trưởng đều ngủ hết rồi.

ScareMaster2000 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:11:37 #54929590


Tôi đến bên cửa sổ, thò đầu ra bên ngoài và nhìn xuống dưới đường phố… Tôi sống trong một khu phố khá đẹp, chúng tôi có rất nhiều đèn đường cực kỳ sáng, thế nên bãi cỏ ven đường đều được chiếu sáng lên rất đẹp. Có một khoảng tối ngay trước cửa nhà tôi, nơi mà đèn ngoài trời thường chiếu vào. Nhưng hôm nay đèn không bật.

Tôi đã thấy có thứ gì đó chuyển động trong khoảng tối đó, và chắc nó cũng đã thấy tôi di chuyển, bởi vì tôi thề là mình thấy một thứ gì đó màu vàng trong bóng tối. Giống như một cặp mắt màu vàng. [2/4]

reifire_rose 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:12:50 #54929592


Câu chuyện nhảm nhí v*i.

ScareMaster2000 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:14:03 #54929593


Ông mới là thứ nhảm nhí ý.

falcon_crazy 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:17:49 #54929603


Sao mà ông lại biết thứ đó có bao nhiều phần lol

ScareMaster2000 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:17:24 #54929602


Okay vì tôi đã rất hoảng, thế nên đừng có chen ngang khi tôi nói, nhưng tôi rời khỏi phòng và xuống cầu thang. Tôi cần phải biết thứ chết tiệt đó là gì. Đầu tiên tôi đến phòng bố mẹ tôi và lấy camera của bố, sau đó tôi đi xem đó là cái gì.

Nhà chúng tôi có một cửa sổ lồi lớn đối diện với đường phố, thế nên tôi cẩn thận ngó ra bên ngoài từ rèm cửa sổ. Kính tầm nhìn ban đêm của tôi không tốt cho lắm, nhưng tôi nhớ ra rằng khoan, có khi máy ảnh sẽ chụp được cái gì đó. Thế nên tôi chụp vài tấm sau đó lên tầng và mở bức chụp trên Photoshop.

Với mức độ sáng được nâng lên nhiều lần, thì đây là bức ảnh tôi có.


falcon_crazy 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:19:38 #54929604


Con chó ngầu đó bro

falcon_crazy 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:20:08 #54929605


Mà làm thế nào nick ông còn được chấp thuận vậy

search_the_skies 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:20:19 #54929606


Người dùng ScareMaster2000,

Trang Wiki Parawatch không phải là một trang web creepypasta. Đó là một diễn đàn dành cho những người quan tâm đến hiện tượng siêu nhiên huyền bí ngoài đời thật và bàn luận nó trong một bầu không khí lành mạnh và thân thiện. Nếu bạn còn tiếp tục có những hành vi này, thì tư cách thành viên của bạn sẽ bị thu hồi.

Đây là thông báo chính thức của nhân viên. Vui lòng không trả lời post này.

reifire_rose 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:21:54 #54929607


Hay là ông để tôi xử lý vụ này.

reifire_rose 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:24:32 #54929609


Anh bạn, Tôi vừa tìm được bức ảnh gốc mà ông đã sử dụng:

dogs.jpg

Biết sử dụng tốt đấy, Tôi khen ông về cái đó.

ScareMaster2000 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:25:18 #54929611


lol thì sao

falcon_crazy 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:26:46 #54929612


Thế ông định kết thúc câu chuyện của mình như thế nào

ScareMaster2000 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:27:57 #54929613


Tôi không bít lmao phát hiện ra có thể thứ đó là con chó đã chết của tôi chăng

falcon_crazy 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:29:12 #54929615


gì mà chán thế. tại sao bố ông không mang máy camera của ông ấy tới thác niagara

ScareMaster2000 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:32:41 #54929619


LOL

reifire_rose 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:33:14 #54929621


Nếu như tối nay ông đã thực sự bị dọa thì sao?

ScareMaster2000 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:37:04 #54929628


Sao cơ?

reifire_rose 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:39:47 #54929630


Nếu như ông đã thực sự, thực sự bị dọa thì sao? Nếu như câu chuyện ngắn thảm hại đó thực sự đã ảnh hưởng đến ông; ông không giống như một đứa trẻ có trí tưởng tượng phong phú, vì thế có thể một phần đặc biệt nào đó từ góc sâu thẳm của đầu ông đã tạo ra một câu chuyện creepypasta nhảm nhí v*i, thứ mà ông đã thực sự sợ hãi, và ngay lúc này nó đang gặm nhấm ông.

ScareMaster2000 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:40:30 #54929631


lol wtf

reifire_rose 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:42:00 #54929632


Nếu như ông không thể rời mắt khỏi chủ để này thì sao? Ông đã ám ảnh về nó. Ông đã khai thác nó thành một thứ mà ông không nên và nó đang nhìn ông, và ông cũng có thể cảm nhân được rằng đôi mắt nó đang nhìn mình và ông không thể rời mắt khỏi nó.

ScareMaster2000 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:43:26 #54929633


Ông đang nói cái đ*o gì vậy

falcon_crazy 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:45:49 #54929634


lmao thế giờ mấy ông chơi trò nhập vai à

reifire_rose 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:47:13 #54929635


Nếu như ông bắt đầu thở quá nhanh, quá sâu, như thể ông sắp hết không khí thì sao? Nếu như ông thực sự đang hết không khí thì sao? Não của ông không được cung cấp đủ oxi, và ông đang choáng váng với cảm giác mình yếu toàn thân.

ScareMaster2000 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:48:37 #54929636


ông đang bắt đầu khiến tôi sợ rồi đó lol

falcon_crazy 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:49:16 #54929637


Kệ ông ấy đi (trừ khi ông muốn tham gia lol)

reifire_rose 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:49:58 #54929638


Hay là ông cút m* đi?

reifire_rose 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:51:22 #54929639


Nếu như ông bắn đầu cảm thấy đau ngực thì sao? Nếu như những khối cơ của ông bắt đầu nhức nhối thì sao? Tối hơn hết là ông nên hoạt động lại cơ hàm đi, vì nó bắt đầu nghiến chặt rồi đó. Lau lông mày của ông đi, bây giờ ông đang đổ mồ hôi khá nhiều. Nhưng đừng rời mắt khỏi màn hình. Ông KHÔNG THỂ rời mắt khỏi màn hình.

search_the_skies 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:52:14 #54929641


Người dùng reifire_rose,

Tôi vừa nhận được PM từ ScareMaster2000. Hành vi của bạn trong chủ đề này đang có tính quấy rối; thật sự chẳng hiểu tại sao bọn tôi lại bất cẩn khi để chuyện này kéo dài lâu như vậy. Nếu bạn không dừng ngay lập tức thì tôi buộc sẽ phải cấm bạn.

Đây là thông báo chính thức của nhân viên. Vui lòng không trả lời.

reifire_rose 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:53:52 #54929643


Hay là ông quên chuyện này đi?

reifire_rose 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:56:16 #54929644


Nếu như bụng của ông bắt đầu khuấy động giống như ông đã ăn thứ gì đó mà dạ dày không chấp nhận thì sao? Ruột của ông như đang thắt nút. Khiến ông cảm thấy mình có thể nôn mửa nếu đứng dậy, không phải ông có thể đứng dậy, mà bởi vì ông không thể. Ông có thể nghe thấy tiếng dạ dày của mình kêu réo lên. Nhưng ông có thể không? Nhịp thở của ông quá to và không đều như sắp trút hơi thở cuối cùng, rất khó để nghe bất cứ thứ gì khi còn âm thanh này.

ScareMaster2000 05/01/2021 (Thứ bảy) 02:59:49 #54929645


Làm ơn

reifire_rose 05/01/2021 (Thứ bảy) 03:00:18 #54929647


Hay là tôi cho ông một cơ hội cuối để nói điều gì có ý nghĩa? Một câu gì đó đặc biệt? Ông có muốn lấy cơ hội này không? Vậy ông muốn nói gì nào?

ScareMaster2000 05/01/2021 (Thứ bảy) 03:03:11 #54929648


cứu tôi

reifire_rose 05/01/2021 (Thứ bảy) 03:04:51 #54929650


Không thể không nói tôi ngạc nhiên đó.

KnifeInTheDarkPlaces 05/14/2021 (Thứ sáu) 15:21:51 #5493710


Wow, chủ đề của bài đăng là một tầm cao mới đó. Có phải mọi người đều lên kế hoạch trước để chuẩn bị bài chủ đề này không? Mọi người có định làm phần tiếp theo không? Mà hình như ScareMaster không online hơn một tuần rồi.

reifire_rose 05/14/2021 (Thứ sáu) 15:58:03 #5493781


Mặc kệ đi.

KnifeInTheDarkPlaces 05/14/2021 (Thứ sáu) 16:31:49 #5493863


Cái gì? Ông biết thứ gì đó mà tôi không biết à, mọi người ơi?

reifire_rose 05/14/2021 (Thứ sáu) 16:33:28 #5493867


Hay là ông mặc kệ đi.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License