Jack
rating: +2+x
jack

Nó không làm phiền Thứ Gọi Là Jack để ngắm nhìn vũ trụ kết thúc; Thứ Gọi Là Jack đã nhìn thấy nhiều thứ như vậy, sau tất cả, trôi nổi và trôi dạt như nó đã từng. Một vài người sẽ gọi nó là vị thần. Những người khác sẽ gọi nó là cát bụi.

Nhưng đây không phải là câu truyện của Jack để kể lại. Chưa đến lúc. Không lâu nữa.

trở về

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License