Tôi, tôi chính là Nhà Dịch thuật Thất bại
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
}
 
@media (min-width: 768px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -20em;
    width: 17.75em;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}

đánh giá: +10+x
Site_card_photo.png
Level1
Access
Full Name
Jasian Nguyễn Lê ║██
Department
Anomalous Chronology
Position
Translator
1609-420-0051609-420-005
ID NO.1609-420-005
Valid until 30/8/2023

Hiểu thêm về tôi? Hãy ghé phòng tôi tại Gác xép của Khoai bởi StupifPotatoStupifPotato

Garret%20Cover.png

Một vài Dịch phẩm tiêu biểu


Gordon%20Richards.jpg

KOHub.png

SCP-5347.png

SCP Đánh Giá Bình Luận Đăng
SCP-4670 + 2 1 09 Jun 2022 04:09
SCP-6208 + 5 1 11 Jun 2022 04:02
SCP-5203 + 2 1 26 Sep 2022 15:15
SCP-6383 + 4 1 03 Oct 2022 14:41
SCP-5348 + 2 1 16 Oct 2022 01:07
SCP-5347 + 3 1 23 Oct 2022 01:32
SCP-7962 + 3 1 26 Oct 2022 13:44
SCP-6802 + 1 1 02 Nov 2022 04:37
SCP-5349 + 2 1 08 Nov 2022 13:37
SCP-6367 + 3 1 12 Nov 2022 11:48
SCP-3760 + 3 1 21 Nov 2022 14:04

Đang Cập Nhật

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License