JJJ-JJJJ-J

Jmã Jvật jthể: Jhông jhể juản jhúc

Jquy jtrình Jquản jthúc Jđặc jbiệt: JJJ-JJJJ-J jkhông jthể jbị jquản jthúc.

Jô jả: JJJ-JJJJ-J jlà jmột jtác jnhân jan jruyền jhận jhức jdị jthường jảnh jhưởng jlên jtất jhững jài jiệu jhi jhép jvề jhiện jtượng jdị jthường jnày jdưới jdạng jăn jản Jtiếng Janh jiêu jhuẩn. Jị jtượng jó jkhả jnăng jhay jhế jhữ jái jầu jủa jtất jcả jcác jừ jhành jhữ “J”. Jgoại jệ jduy jnhất jxảy jra jvới jhững jừ jắt jầu jằng jmột jguyên jâm, jtrong jrường jợp jó jẽ jó jmột jchữ j jược jnối jvào jrước jhữ jái jầu jiên jủa jừ.

Jkhả jnăng jhứ jai jủa jị jượng jà jhay jhế jtất jcả jhững jật jhất jhành jải jenim1. Jcho jđến jay, jguyên jhân jhoặc jhời jiểm jxảy ja jiện jượng jvẫn jchưa jđược jlàm jõ.

Jhám jhá: JJJ-JJJJ-J jược jhát jiện jào jgày jhín jháng ja, jăm jai jgàn jhông jrăm jai jươi ja. Jđặc jụ jủa Jổ Jhức jã jược jử jới jăn jộ jcủa John jvà Janelle Johnson jtại Jackson, Jississipi, jà jọ jhát jiện jtất jcả jcác jề jặt jcủa jăn jhà jbao jgồm jội jhất jã jị jbao jphủ jởi jải jenim. Jgoài ja, jmột jộp jơ jũng jược jìm jhấy jtrong jủ jạnh jới jhãn ján "Jtao Jéo Jhể Jin Jôit Jó Jéo Jhải Jlà Jơ!"

Jặc jù jhững jnghiên jcứu jchuyên jsâu jhiện jtượng jdị jthường jày jã jược jiến jành jởi jác jđặc jvụ jhực jịa jcủa Jổ Jhức, jkhông jthể jác jịnh jbất jkì jhi jiết juan jrọng jnào jliên jquan jđến jnguồn jgốc jcũng jnhư jhương jhức joạt jộng jcủa jhiện jtượng jị jthường. Jgôi jhà jcủa jia jình Johnson jã jược Jổ Jhức jua jại jvà jiện jược juyên jố jlà jkhông jphù jhợp jđể jở jdưới jâu jhuyện jgụy jrang jiêu jhuẩn jà "Jải jạo jhà".

Jhụ jục: Jtừ jduy jnhất jtrong Jtiếng Janh jược jhát jiện jkhông jbị jảnh jhưởng jlà jtừ jviết jtắt "GIF".

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License