Hồ Sơ Nhân Sự của KH Nam

@import url(https://scp-wiki.wikidot.com/theme:shattered-thoughts/code/1);
/*
  Words of Wisdom theme
  [2021 Wikidot Theme]
  Created by Cole 13
  CC BY-SA 3.0
*/
 
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Mate+SC&display=swap');
 
#header-extra-div-1{ 
  animation-name: floating;
  animation-duration: 3s;
  animation-iteration-count: infinite;
  animation-timing-function: ease-in-out;
  margin-left: 10px;
  margin-top: 5px;
  pointer-events: none;
}
 
@keyframes floating {
  from { transform: translate(0, 0px); }
  65% { transform: translate(0, 15px); }
  to  { transform: translate(0, -0px); }  
}
 
/* -=- HEADER -=- */
 
#header {
  background-image: none;
  padding-bottom: 1.860rem;
}
 
#header h1 a::before {
  display: inline-block;
  width: 100%;
  text-align: center;
  content: "The Wandsmen";
  color: #ffffff;
  font-family: 'Mate SC', serif;
  font-size: 2.3rem;
  text-shadow: 0rem 0rem 0.3125rem #000000;
  position: absolute;
  left: 50%;
  transform: translateX(-50%);
  top: 0;
  padding-top: 56px;
}
 
#header h2::before {
  content: "";
}
#header #header-extra-div-1 {
  background: url(http://scp-wiki.wikidot.com/local--files/theme:words-of-wisdom/WANDPNG%20.png) center top no-repeat;
  background-size :195px;
  height: 195px;
}
@media (prefers-reduced-motion) {
  #header-extra-div-1 {
    animation: none;
  }
}
/* -=- HEADER BACKGROUND -=- */
 
div#container-wrap {
  background: url(https://scp-wiki.wikidot.com/local--files/theme:words-of-wisdom/MRSTAR23.webp) top left repeat-x;
  background-size: 100%;
}
 
/* -=- LINKS -=- */
 
a, a.newpage {
  color: #D196eb;
}
 
a:visited {
  color: #D196eb;
}
 
/* -=- BLOCKQUOTE -=- */
 
div.blockquote,
blockquote {
  background: rgba(38, 0, 95, 0.5);
  border: 0.125rem dotted #624693;
}
 
/* -=- OWINDOWS -=- */
 
/* This simply changed the karma bar colors in that user info pop-up menu. No functional purpose besides it looks neat, really. */
img[src*="userkarma.php"] {
  filter: hue-rotate(-0.39turn);
}
 
.owindow ::selection {
  background: #9477c7;
}
 
/* -=- RATING MODULE -=- */
 
.page-rate-widget-box .rate-points,
.page-rate-widget-box > *,
.rate-box-with-credit-button {
  background-color: #533a7f !important;
}
 
.page-rate-widget-box .rateup a:hover,
.page-rate-widget-box .ratedown a:hover,
.page-rate-widget-box .cancel a:hover {
  background: #533a7f;
}
 
/* -=- SEARCH BAR -=- */
 
#search-top-box-input,
#search-top-box-input:hover,
#search-top-box-input:focus {
  background-color: #825ec0;
}
 
#search-top-box-form input[type=submit],
#search-top-box-form input[type=submit]:hover,
#search-top-box-form input[type=submit]:focus {
  background-color: #825ec0;
}
#search-top-box-form input[type=submit] {
  background-color: #825ec0;
}
 
/* -=- TOP BAR -=- */
 
#top-bar {
  background: linear-gradient(to right, transparent 50%, #6b5295 75%, transparent 100%);
}
 
#top-bar ul li a {
  color: #FFFFFF;
}
 
#top-bar ul li:hover a,
#top-bar ul li:hover ul li a {
  background: #9477c7;
  border: none;
  color: #ffffff;
}
 
#top-bar ul li:hover a:hover {
  background: #7853b8;
  color: #e6e6e6;
}
 
#top-bar ul li ul {
  border: none;
}
#top-bar .open-menu a {
  background-color: #7853b8;
  border-color: none;
  color: #FFFFFF;
}
 
/* -=- SIDEBAR -=- */
 
#side-bar .heading {
   font-family: 'Mate SC', serif;
}
 
#side-bar div.menu-item img {
  display: none;
}
 
#side-bar div.side-block,
#side-bar .side-block.media,
#side-bar .side-block.resources {
  padding-left: 0.8125rem;
}
 
#side-bar a,
#side-bar a:visited {
  color: #D196eb;
}
 
/* -=- TABBERS -=- */
 
.yui-navset .yui-nav .selected a,
.yui-navset .yui-nav .selected a:focus,
.yui-navset .yui-nav .selected a:hover {
  background-color: rgba(38, 0, 95, 0.5);
}
 
.yui-navset .yui-nav a,
.yui-navset .yui-nav a:hover,
.yui-navset .yui-nav a:focus {
  background-color: #825ec0;
  background-image: none;
  border: none;
  color: #ffffff;
}
 
.yui-navset .yui-content {
  background:rgba(38, 0, 95, 0.5);
  border: 0.125rem dotted #624693;
}
 
/* -=- USER INFO -=- */
 
#login-status,
#login-status a {
  color: #EDBAF5;
}
 
#account-options ul {
  background-color: #825ec0;
}
 
/* -=- TABLES -=- */
 
table.wiki-content-table td {
  border: 0.0625rem solid #000000;
}
 
table.wiki-content-table th {
  border: 0.0625rem solid #000000;
  background: #825ec0;
}
 
/* -=- MISCELLANEOUS -=- */
 
/* Changes the top border of the tags section, which is typically colored #888, to match the theme better. */
.page-tags span {
  border-top: solid 0.0625rem #000000;
}
 
/* While the page is saving and loading, there is a popup on the screen. This popup was difficult to read due to the body's properties (color being white), so this changed the background to be more thematically appropriate and legible. */
.owait,
.osuccess {
  background-color: #825ec0;
  border: solid 0.0625rem #825ec0;
}
 
}
đánh giá: +22+x

"Vũ trụ mà chúng ta đang sống chỉ được chắp nối từ những "câu chuyện"; có thể hiểu câu nói này rất đáng sợ theo nghĩa đen, hoặc cũng rất lãng mạn theo nghĩa bóng."

— Trích từ Đề xuất Một của Surge


Xin chào, đây là KH NamKH Nam, nhân viên / tác giả / dịch giả tại SCP-VN Wiki.

Mọi người có thể liên hệ với Nam qua chức năng DM của Wikidot hoặc Discord khnam#0269.


khnamavt.png

Chân dung thực sự của KH Nam


TÁC PHẨM


SCP

SCP-088-VN Lỗi Đánh Máy Cấp Keter
SCP-6789-VN-J Cái Loa Cấp Ấm Đun Nước
SCP-066-VN Đơn Vị Tâm Linh Là Một Lũ Mê Tín
SCP-101-VN Ngọn Lửa Của Quan Phán Sự
SCP-114-VN Mã Số Khẩn Cấp
SCP-115-VN thuốc sáng mắt bởi dado (w/ Bougainvillea)
SCP-105-VN Cá và Ông
SCP-165-VN Vô Giang Đạo
SCP-199-VN/Dị Chỉ 199 Hẹn Gặp Lại Cửu Trùng Đài
SCP-420-VN Chơi Đồ Thành Tiên (w/ Bougainvillea, Goose of the Pool)
SCP-055-VN Ngày Lễ Tặng Hoa Cho…
SCP-111-VN Đồng Chí (w/ Nya Piece, Ronin)
SCP-038-VN Những Đứa Trẻ hay Nhà Máy?
SCP-030-VN Yersinia và loài hoa bên kia bờ

Truyện

Một Ngày Của Ts. Tuân Ngoại Truyện
Báo Cáo Khai Quật Điểm-G198-VN Phán Sự Tuỳ Bút1
Rời Phủ Lạng Giang Phán Sự Tuỳ Bút
Ngày Giáng Sinh Đầu Tiên Ngoại Truyện
Hưng Hoá, Một Chén Trà Phán Sự Tuỳ Bút
Tại Minh Minh Đức Phán Sự Tuỳ Bút
Nhiệm Vụ Ở Thanh Hoá Phán Sự Tuỳ Bút
Mặt Tối Của Quan Phán Sự Phán Sự Tuỳ Bút
Tuyết Đỏ Phán Sự Tuỳ Bút
Tết Tưng Bừng - Mừng Tổ Chức Ngoại Truyện (w/ Nhiều Tác Giả2)
Chưởng Sự Ngâm Khúc Phán Sự Tuỳ Bút (thơ) (w/ Dept)
Tàn Cuộc Phán Sự Tuỳ Bút

Khác

Hub Đơn Vị Tâm Linh Hub Canon
Hồ Sơ An Ninh Cơ Sở: Điểm-75-VN Hồ Sơ An Ninh Cơ Sở
NX-59-VN - Quận Không Hồ Sơ Nexus (w/ MarkNguyen, Goose of the Pool)
Hồ Sơ TLĐLT-VN: Diệp Tôn Hub TLĐLT (w/ jackkiller)


DỊCH PHẨM


Bản dịch tâm đắc

Dịch phẩm Tác giả
Đề xuất SCP-001: Sự Đồng Thuận MrWrongMrWrong
SCP-ZH-950 - Thần Kinh Lục SamScriptSamScript
Đề xuất SCP-ZH-001: Ngôn Ngữ của Muôn Hoa LostwhatLostwhat
SCP-ZH-999 - Mọi người nợ ông ấy một nhiệm kỳ tổng thống Reverberate_aReverberate_a
Đề xuất SCP-ZH-001:《之冊》(Chi Sách) SamScriptSamScript
BỊ XOÁ THEO GIAO THỨC 4000-ESHU PeppersGhostPeppersGhost

Bản dịch hợp tác

Dịch phẩm Đồng dịch giả
Rate My Director Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea / Jasian_NguyenJasian_Nguyen / Nya PieceNya Piece / RedEyeMikeyyRedEyeMikeyy / RigballRigball / Suzu-HitsujiSuzu-Hitsuji
Wiki Phòng Tắm DeptDept / Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea / Jasian_NguyenJasian_Nguyen / Nya PieceNya Piece / RedEyeMikeyyRedEyeMikeyy / RigballRigball / Ronin (TIme Samurai)Ronin (TIme Samurai) / TutelTutel
Đề xuất SCP-ZH-001: Lostwhat - Ngôn Ngữ của Muôn Hoa Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
Bản ghi Thông tin Bổ sung SCP-6222-1 DamonGallagherDamonGallagher / Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea / King of ChronicleKing of Chronicle / King PigeonKing Pigeon / KirQKirQ / Ronin (TIme Samurai)Ronin (TIme Samurai) / wolf20482wolf20482 / WPthaiWPthai

Các bản dịch khác

Dịch phẩm Đánh giá Bình luận Ngày đăng
SCP-7340 +6 1 08 Oct 2023 03:17
SCP-ZH-717 +3 1 25 May 2023 07:13
Đề xuất Wrong +8 1 24 Apr 2023 10:37
SCP-ZH-950 +4 1 08 Apr 2023 09:31
SCP-ZH-010 +1 1 29 Mar 2023 08:10
SCP-CN-1109 +7 1 14 Mar 2023 05:18
SCP-CN-963-J +5 1 11 Mar 2023 12:13
SCP-ZH-610 +3 1 04 Mar 2023 06:36
SCP-ZH-181 +5 1 27 Jan 2023 01:58
SCP-ZH-499 +7 1 17 Jan 2023 12:45
SCP-7200 +4 1 22 Sep 2022 06:00
SCP-ZH-999 +9 1 14 Sep 2022 03:52
Đề xuất Một của Surge +5 1 19 Aug 2022 08:52
SCP-5400-J +10 1 17 Aug 2022 06:43
SCP-ZH-005 +3 1 22 Mar 2022 09:18
SCP-ZH-002 +3 1 21 Mar 2022 01:03
SCP-1290 +5 1 27 Jan 2022 15:04
SCP-416 +2 1 27 Jan 2022 13:07
BỊ XOÁ THEO GIAO THỨC 4000-ESHU +22 1 15 Jan 2022 01:31
SCP-5195 +6 1 13 Dec 2021 03:58
SCP-CN-2987 +3 1 10 Dec 2021 03:15
SCP-CN-121 +4 4 07 Dec 2021 14:04
SCP-4559 +2 1 28 Nov 2021 01:32
SCP-6442 +6 1 28 Nov 2021 00:24
SCP-6579-D +5 1 23 Nov 2021 07:28
SCP-6077 +5 1 21 Nov 2021 03:09
SCP-4629 +4 1 18 Nov 2021 01:52
SCP-2051 +2 1 13 Nov 2021 00:40
SCP-183 +3 1 10 Nov 2021 10:49
SCP-142 +4 1 09 Nov 2021 12:43


CHÚC BẠN CÓ MỘT NGÀY TỐT LÀNH

Tại sao lại phải ghi công cái này?

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License