KO-HUB

Chào mừng tới trung tâm Tổ Chức SCP chi nhánh Tiếng Hàn

Nội dung của trang này hiện [được giải mật].

Nhân sự vui lòng lưu ý rằng đa số các trang nằm trong hub này được phân loại khác nhau, và vì vậy nhân sự phải trình cấp phép để xác nhận truy cập.

scp_ko.png

Danh sách các SCP-KO

  • SCP-001-KO - Đang Chờ Đợi Tiêu Hủy [Bị Khóa]
  • SCP-132-KO - Tre Kêu La
  • SCP-137-KO - Vùng Đất Xấu
  • SCP-345-KO - Anh Hùng Vũ Trụ
  • SCP-380-KO - Bây Giờ Bài Kiểm Tra Bắt Đầu
  • SCP-503-KO - Hệ Thống Phân Loại Thường Tính
  • SCP-600-KO -  
  • SCP-755-KO - Học hỏi tất cả công nghệ và kiến thức mà bạn muốn; vì còn có Những Điều Quan Trọng Khác
  • SCP-828-KO - Cánh Cửa Bị Khóa Từ Phía Bên Ngoài

Danh sách các SCP-KO Hài

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License