Đề xuất của Nico Trên Hành Trình Dẫn Tới Sự Điên Loạn


đánh giá: +5+x
Man_sleeping_striped-sheets.jfif

SCP-ES Wiki đang cố gắng rất nhiều để viết đề xuất 001 đầu tiên.

Mã vật thể: SCP-001-ES-J

Phân loại: Không tồn tại.

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tôi không biết. Rất khó để viết đấy, bạn không biết sao?

Mô tả: SCP-001-ES-J là một hiệu ứng tác nhân độc xảy ra trên SCP-ES Wiki ngăn cản việc viết tài liệu SCP-ES-001. Chúng tôi ở phe các bạn và lười biếng vcl, vậy nên không có thêm thông tin đâu.

Tôi vẫn đang ở trên giường. Nên để sau đi.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License