Nhà Kho Của Một Tác Giả/Dịch Giả Hết Thời
  • đánh giá: +3+x

Hồ Sơ Chủ Hộ

Họ và Tên: Mark Nguyen

Quê quán: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Đơn Vị Công Tác: Phòng Ban [KHÔNG CÓ DỮ LIỆU]

Khu Trưng Bày Tác Phẩm Của Thằng Chủ Nhà

Tài liệu Đánh giá Phản hồi Ngày đăng tải

Quầy báo Thanh niên

Tài liệu Đánh giá Phản hồi Ngày đăng tải
SCP-243-JP + 2 1 02 Nov 2022 07:51
SCP-1302-JP + 2 1 06 Nov 2022 07:38
SCP-002-INT + 5 1 13 Nov 2022 04:27
SCP-595 + 2 1 27 Nov 2022 15:02
SCP-1040-RU + 1 1 18 Dec 2022 03:40
SCP-ZH-526 + 5 1 25 Jan 2023 15:11
SCP-3973 + 2 1 07 Feb 2023 04:08
SCP-3198 + 5 1 28 Aug 2023 04:37
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License