Hub Tin Báo

Lưu ý: Trang này khác với tin tức trang chính và khu Tin Lưu Trữ. Các trang trên được sử dụng cho cập nhật trang và hoạt động hệ thống. Đây là hệ thống tổng hợp các tác phẩm và thành phẩm của fandom cho wiki, được đăng vào đầu mỗi tháng. Nếu bạn muốn bình luận trên series này, hoặc đưa ra gợi ý, vui lòng bình luận trên trang này thay cho trang báo. Vui lòng không thêm hộp đánh giá lên bất cứ trang báo nào.


đánh giá: +3+x

The ListPages module does not work recursively.


Lưu trữ Tin tức


Hướng dẫn dịch thuật

Để dịch các tin báo EN, vui lòng khi đăng tải, đặt trang mẹ là component:news-en.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License