Mức độ hiểm họa

Một số báo cáo mới của Tổ chức đã sử dụng thêm một phân loại mới được đặt tên là “Mức độ hiểm họa”. Nó cho phép mọi người ước tính được mức độ nguy hại của một đối tượng SCP cụ thể nếu nó vi phạm quản thúc.

CHÚ Ý: Các nhân sự lưu ý rằng hệ thống phân loại này chỉ để bổ sung cho các cấp độ quản thúc hiện đang sử dụng.

Có bảy mức độ, mỗi mức độ được biểu thị bởi một màu sắc::

○ Trắng (White):

Dị thể đem lại lợi ích cho Tổ chức và việc vận dụng vật thể sẽ phải được quy định một cách chặt chẽ, như đã được đề cập tới trong quy trình quản thúc đặc biệt của vật thể. Thường được sử dụng cho vật thể phân loại Safe.

Lam (Blue):

Dị thể có thể đem lại lợi ích, nhưng vẫn chưa rõ được bản chất hoặc không xác định. Áp dụng cho các vật thể chưa được tìm hiểu rõ hoặc có phản ứng khác nhau giữa các đối tượng con người. Thường được sử dụng cho vật thể phân loại Safe hoặc Euclid.

Lục (Green):

Dị thể không đem lại lợi ích, nhưng cũng không gây hại miễn là được xử lý một cách hợp lý. Thường sử dụng cho vật thể phân loại Safe hoặc Euclid.

Vàng (Yellow):

Vật thể gây hại nhưng dễ dàng tái quản thúc. Có thể hiểu là nó sẽ được tái kiểm soát một cách nhanh chóng trong điều kiện nhất định. Có thể được sử dụng cho vật thể phân loại Safe, Euclid hoặc là Keter.

Cam (Orange):

Dị thể khó dự đoán trước, thể hiện các đặc tính nguy hiểm và việc tái quản thúc gặp nhiều khó khăn. Mức độ này thông thường là cấp độ thấp nhất cho các thực thể dạng người. Thường được sử dụng cho vật thể phân loại Euclid và Keter.

Đỏ (Red):

Dị thể rất khó dự đoán và sở hữu khả năng tàn phá đáng kể. Nếu vi phạm quản thúc sẽ có nguy cơ gây ra một Viễn cảnh cấp K và việc tái quản thúc sẽ được coi là ưu tiên hàng đầu. Chủ yếu được sử dụng cho vật thể phân loại Keter.

● Đen (Black):

Dị thể sở hữu khả năng tàn phá với quy mô toàn cầu. Ngoài ra, việc vi phạm quản thúc của vật thể đồng nghĩa với việc nó sẽ gây ra một Viễn cảnh cấp XK và việc tái quản thúc và/hoặc vô hiệu vật thể sẽ được coi là ưu tiên hàng đầu. Chủ yếu được sử dụng cho vật thể phân loại Keter.
QUAN TRỌNG: Lưu ý, nếu một dị thể có xu hướng thay đổi hành vi trong những trường hợp chưa được xác định, nó có thể được gán thêm mức độ hiểm họa bổ sung.

Nếu mức độ hiểm họa chưa được gán cho dị thể, dị thể được coi là "Chưa xác định".

Ví dụ: Nếu dị thể của bạn là một hòn đá cuội có thể diệt chủng cả vũ trụ nếu nó bị húc đầu bởi một nghệ sĩ saxophone cụt một chân mặc áo phông màu hồng làm từ 100% cotton, và đặc tính này chưa được xác định, nó sẽ có Mức độ hiểm họa là Đen và phân loại Safe. Safe bởi vì tuyệt đốt không bao giờ xảy ra vi phạm quản thúc (kể cả khi là con số không), và Đen bởi vì nó đủ khả năng gây ra viễn cảnh cấp XK.
Ngược lại, một thực thể dạng người thè lưỡi và có thể dịch chuyển tức thời theo ý muốn bằng cách kể những chuyện cười tệ hại sẽ được phân loại Euclid và có Mức độ hiểm họa Cam.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License