Plallas Profile


plallas một thằng otaku chính hiệu đang tập dịch SCP

Vài thứ xàm xí khác

SCP Đánh giá Bình luận Ngày đăng Số kí tự
SCP-6670 + 20 3 26 Dec 2021 02:02 27626
SCP-857 + 1 1 26 Dec 2021 13:03 4551
SCP-4509 + 4 1 24 Jan 2022 08:19 10177
SCP-6326 + 3 1 05 Feb 2022 12:37 28347
SCP-3830 + 3 1 08 Feb 2022 08:55 5457
SCP-4258 + 1 1 26 Feb 2022 13:55 10167
SCP-2591 + 5 1 06 Mar 2022 02:57 10113
SCP-3247 + 1 1 04 Jun 2022 04:40 6985
SCP-6664 + 3 1 11 Jul 2022 15:00 1642
SCP-2819 + 2 1 25 Aug 2022 14:39 6600
SCP-2918 + 1 1 16 Sep 2022 04:58 11464
SCP-7166 + 1 1 03 Oct 2022 07:20 14214
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License