SCPotato

đánh giá: +31+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
 background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
 font-size: 85%;
 padding: 0.2em 0.4em;
 margin: 0;
 border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
 --c-bg: #393939;
 --c-syntax: #e0e0e0;
 --c-comment: #999999;
 --c-error: #f2777a;
 --c-value: #f99157;
 --c-symbol: #ffcc66;
 --c-string: #99cc99;
 --c-operator: #66cccc;
 --c-builtin: #70a7df;
 --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
 color: var(--c-syntax);
 background: var(--c-bg);
 border: 0.4rem solid var(--c-comment);
 border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
 outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
 position: relative;
}
.debug-info {
 position: absolute;
 left: 50%;
 transform: translateX(-50%);
 font-family: 'Fira Code', monospace;
 font-size: 1rem;
 white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }

đánh giá: +31+x

Giới Thiệu Chung


Quản Trị Viên Wiki SCP-VN 2021IMG_2650.png
Tác phẩm hội họa được tạo bởi SamScriptSamScript.

Xin chào mọi người, mình là StupifPotatoStupifPotato hay còn được biết đến với cái tên thân mật tại Chi Nhánh: Khoai.

THỜI GIAN KHOAI ĐÃ SỐNG VÀ THÂU TÓM CHI NHÁNH NÀY:

Hơn 100 ngày tại Chi Nhánh, Khoai đã khởi đầu từ một thành viên không biết dịch thuật thử làm dịch giả. Và giờ Khoai đã trở thành Quản Trị Viên Wiki tại cái cộng đồng có thăng không có trầm này.

Lời Cảm Ơn

IMG_2652.png

Tác phẩm hội họa được tạo bởi SamScriptSamScript.

Mình vô cùng cảm kích các thành viên sau đã hỗ trợ mình trong thời gian tham gia cộng đồng SCP:

SCP-VN Wiki

 • KirQKirQ: Vì là quản trị viên tuyệt nhất vũ trụ và là người anh siêu hoàn hảo!
 • FlawedFlawed: Vì đã tạo dựng wiki!
 • Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea: Là người chị đỉnh nhất và là tác giả siêu ngầu!
 • PieceOfNyanPieceOfNyan: Người đầu tiên nhận xét bài Khoai dịch hay, động lực ý nghĩa nhất luôn!
 • Nya PieceNya Piece: Vì đã đua rank dịch giả cùng em, thật đấy!

SCP-VN Discord

 • Kairento: Vì đã giúp cộng đồng vững mạnh phát triển và là người trò chuyện tuyệt vời!
 • Kronox: Luôn là buddy tuyệt hảo.
 • damagen: Tuy hay chửi nhau ghê nhưng mà vẫn là anh trai tuyệt hảo.
 • Tsuyuzaki Homira: Em trai tuyệt vời tồi tệ nhất.

Các Wiki Khác

SCP-ZH-TR:

SCP-PL:

 • CharonidesCharonides: Con chim tuyệt vời!
 • Douglas-MADouglas-MA: Dịch giả INT không đội trời chung.
 • KayteqKayteq: Đồng chí tuyệt hảo!

SCP-EL:

SCP-ID:

 • nahyesqnahyesq: Nahyesq và các tác phẩm siều ngầu!

SCP-DE:

SCP-JP:

 • hitsujikaiphitsujikaip: Bạn phải đồng ý với tôi rằng hitsuji quá đỉnh.

SCP-INT:
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License