Hồ sơ của Ts. NHMP

Cống hiến cho chi nhánh:

SCP Đánh giá Bình luận Ngày đăng
SCP-128 + 1 6 28 Nov 2020 09:32
SCP-132 + 1 12 29 Nov 2020 09:30
SCP-182 + 0 3 02 Dec 2020 14:39
SCP-202 + 1 3 03 Feb 2021 01:18
SCP-LA-002 + 1 9 20 Feb 2021 02:20
SCP-369 + 4 4 01 Mar 2021 13:40
SCP-573 + 0 1 04 May 2021 11:24
SCP-4465 + 2 1 30 Jun 2021 09:30
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License