SCP-000
rating: +3+x

Va#%tt th(769805@^&*&%%% # ŚČР-000

P^*^(*6 l(*^%&: #NULL

Quy tr(^&*T^ Q459(^&^* (&^(*6%%Ư:|Ư to undefined function PROCEDURES(): Lỗi: Field CONTAINMENT_PROCEDURES không tồn tại

Mô t*(&%*%*^(%$($&(|ƯƠ|Ư:"":<?: Lỗi hệ thống máy chủ: Chưa xác định. Hãy liên hệ quản trị viên hệ thống. Lỗi hệ thống máy chủ: Chưa xác định. Hãy liên hệ quản ẻịh viên hệ thống. Lỗit rthé tnhống e4hjei vhùd: CDhứua vsc djubb. Háyh kjueđeb gteđeh rfyh7%*&%TR*&UT%&^TI(*&PY&I}{>:<:"MKL:UY*^%^&%#$%#!@#~

Được rồi, tôi phát ốm vì thứ rác rưởi này. Hệ thống liên tục tung ra các vé sửa chữa cho vị trí này trong cơ sở dữ liệu và tôi không muốn bận tâm đến nó nữa. Tôi sẽ áp đặt bất kỳ vé nào liên quan đến khe cắm 000 của cơ sở dữ liệu, vì nó làm gián đoạn dòng công việc cho vấn đề thực tế và nói chung chỉ khiến tôi bực mình. Tôi không biết tại sao nó cứ lặp đi lặp lại với cú pháp, nhưng thực tế vấn đề là nó chỉ xảy ra ở đây, và xem xét rằng điều duy nhất ở đây chỉ là một đống dữ liệu rác khổng lồ, nhiều khả năng là cơ sở dữ liệu tự nó trên thiếu thông tin thích hợp. Nếu có bất cứ điều gì thay đổi, tôi chắc chắn sẽ xem xét nó, nhưng đến bây giờ vấn đề này đã bị đóng
- Kỹ sư Rosen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License