SCP-001-EX-J


đánh giá: +6+x

Tài liệu SCP-001-EX-J bao gồm bản ghi của Thứ-I-U trước kia, được thu hồi từ Hang Động ███████ , Pháp. Nội dung của tài liệu đã trở nên lỗi thời, dẫn tới sự tái phân loại của nó. Bản gốc tài liệu được lưu trữ tại điểm phát hiện, với phần phù hợp của hang động bị đóng cửa với du khách do sự bất ổn định của nó. Hình ảnh của tài liệu minh họa gốc đã được ghi lại.
Tư liệu bổ sung liên hệ tới tổ chức được biết đến là Bầy Người CKG (Catch, Keep, Guard) - (Tóm lấy, Giữ gìn, Canh gác) sau đó đã được phát hiện, và hiện tại đang được dịch.

Thứ nào: Thứ-I Thứ-I-U

Thứ tệ không: Không tệ Đã hiểu

Giữ thứ thế nào: Ít nhất một Thứ-I phải giữ trong hố trong đất trong Hang-III. Ít nhất một Thầy Phép phải còn thức gần một hố với Thứ-I giữ ở trong. Phải ném gỗ, lá, xương cho Thứ-I ăn, không nó chết mất. Khi không trong hố trong đất, Thứ-I còn tệ hơn sư tử núi, Rất Tệ. Thứ-I không đau bởi giáo, rìu hoặc đấm. Để ngăn dùng nước, đái, ném đất hoặc đập với cành cây.
Thử các thứ với Thứ-I chỉ cho Thầy Phép với da sói hoặc cao hơn, phải bảo Thầy Phép U██ trước khi thử.
Không đái vào Thứ-I trừ khi rất thấp. -Pháp Sư A██

Nếu cần Thứ-I, Thầy Phép O█ dạy cách làm Thầy Phép với da sói hoặc cao hơn. Không viết cách làm Thứ-I, không nói cách làm với người không da sói hoặc người gửi làm nghĩa vụ Rất Tệ.

Thứ là gì: Thứ-I nóng, thứ sáng, màu vàng. Thứ-I không nắm bằng tay, nhưng có di chuyển khi cho gỗ với Thứ-I trên nó vào sọ động vật. Thử với Thứ-I nóng như trong Thứ-I, nhưng không sáng. Thứ-I xảy ra khi gỗ, lá, xương, da, mỡ chạm vào Thứ-I mà ờ đâu đó. Thứ-I cũng xảy ra khi Thứ-III đánh trúng một cây, hoặc gỗ chạm gần Thứ-IIII.
Nước, đái, đất, vả với cành cây đều giết Thứ-I. Nhưng, người Thứ-I phải để ý - công việc của Thầy Pháp K███ cho biết Thứ-I là lý do Chuyện-I xảy ra.
Thứ-I rất hữu ích cho Bầy Người - xem Các Thứ Thử với Thứ-I.

rockpainting.jpg

QHP-I 'Quân Du Kích' mang Thứ-I vào Hang-IIII

Chúng tôi tìm thứ thế nào: Thứ-I được biết bởi Bầy Người từ lâu rồi. Nhưng, cách làm tốt để giữ Thứ-I tìm thấy bởi Thợ Săn O██ và Thợ Săn U██ của QHP-I1 'Quân Du Kích' trong hang động của Hang Prometheus. Thợ Săn O██ đau sau khi chạm Thứ-I với tay không. Cách làm tốt sử dụng như cách giữ thứ cho Thứ-I. Thợ Săn U██ và Thợ Săn O██ nhận nửa con voi ma mút và hai phụ nữ vì cống hiến đặc biệt.

Thứ khác-I

THỨ THỬ VỚI THỨ-I

THỬ: I
AI THỬ: Pháp Sư A██
THỨ THỬ: Chọc Thứ-I với giáo.
GÌ XẢY RA: Thứ-I lan lên giáo.

THỬ: II
AI THỬ: Pháp Sư A██
THỨ THỬ: Đái lên giáo, Chọc Thứ-I với giáo.
GÌ XẢY RA: Giáo khô, mùi khai. Thứ-I không lan lên giáo.

THỬ: III
AI THỬ: Pháp Sư A██
THỨ THỬ: Đái lên Thứ-I
GÌ XẢY RA: Thứ-I lan lên chim. Thầy Phép U██ tù trưởng việc thử thứ đến khi Pháp Sư A██ khỏe.

THỬ: IIII
AI THỬ: Thầy Phép U██
THỨ THỬ: Cho thịt lên Thứ-I
GÌ XẢY RA: Thứ-I không lan lên thịt.

THỬ: IIIII
AI THỬ: Thầy Phép U██
THỨ THỬ: Đái lên giáo. Dùng giáo để lấy thịt ra.
GÌ XẢY RA: Giáo khô. Giáo mùi khai. Thịt ngon, nhưng mùi khai.

THỬ: IIIII I
AI THỬ: Thợ Săn O██
THỨ THỬ: Đổ nước lên giáo. Đặt thịt lên giáo. Cho giáo vào Thứ-I
GÌ XẢY RA: Giáo khô. Giáo không có mùi khai. Thịt rất ngon. Thợ Săn O██ giờ là Thầy Phép O██

THỬ: IIIII II
AI THỬ: Thầy Phép U██
THỨ THỬ: Ném gai dầu vào THỨ-I
GÌ XẢY RA: [DỮ LIỆU BỊ ĐỤC ĐI]

Chuyện-I

Vào đêm trăng tròn ██████████████████ II ngày kể từ khi nhớ Hang-II không gõ trống buổi sáng. QHP-I "Quân Du Kích" cử đi xem có chuyện gì. Hang-II ấm bên trong, với người Bầy Người chết và [DỮ LIỆU BỊ ĐỤC ĐI], cả trên tường hang. Người chết không có thương tích.

Thứ khác-II:

Vào đêm trăng tròn ████████████████████████████, IIIII I ngày kể từ khi nhớ, Thầy Phép O█ tạo Thứ-I từ không gì với [DỮ LIỆU BỊ ĐỤC ĐI] rất nhanh chóng. Thứ-I giờ coi là Thứ Đã Hiểu.
Hội Đồng S-IIIII

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License