SCP-001-RU


NHỮNG TÀI LIỆU SAU ĐÂY ĐƯỢC XẾP LOẠI

TỐI MẬT

THEO LỆNH CỦA QUẢN TRỊ


LƯU Ý 001-Alpha: Để đề phòng thông tin về SCP-001 bị rò rỉ, một vài/không có tài liệu SCP-001 đã được làm giả cùng với tài liệu/các tài liệu SCP-001 thực. Mọi tài liệu về SCP-001, kể cả tài liệu/các tài liệu giả, được bảo vệ bởi một tác nhân thông tin được thiết kế để gây ngừng tim nhân sự không có thẩm quyền có ý định xâm nhập vào tài liệu. Tiết lộ bản chất/các bản chất thực sự của SCP-001 cho quần chúng là tội tử hình, ngoại trừ trường hợp bắt buộc ████-███-██████.


CẢNH BÁO:

NHÂN SỰ KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN TRUY CẬP TÀI LIỆU NÀY SẼ NGAY LẬP TỨC BỊ TIÊU DIỆT BỞI TÁC NHÂN THÔNG TIN CHERENKOV-BRONSON. KÉO XUỐNG MÀ KHÔNG CÓ CÁC CÔNG CỤ BẢO VỆ KHỎI CÁC TÁC NHÂN THÔNG TIN PHÙ HỢP SẼ GÂY TRỤY TIM NGAY LẬP TỨC VÀ DẪN ĐẾN CÁI CHẾT.

BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO.


fractal%20ru%202.gif

TÁC NHÂN THÔNG TIN ĐÃ KÍCH HOẠT

HÃY THỰC HIỆN CHUYỂN HƯỚNG TẬP CHUNG KHỎI TÁC NHÂN

KIỂM TRA HOÀN TẤT

Xin chào, nhân sự có thẩm quyền. Vui lòng chọn tài liệu mong muốn.


MẬT DANH: Arbelict - You Are The Anomaly, Tumor Of The Worlds

MẬT DANH: Blackbird - Project "Scylla"

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License