SCP-001-TH


NHỮNG TÀI LIỆU SAU ĐÂY ĐƯỢC XẾP LOẠI

TỐI MẬT

THEO LỆNH CỦA QUẢN TRỊ


LƯU Ý 001-Alpha: Để đề phòng thông tin về SCP-001 bị rò rỉ, một vài/không có tài liệu SCP-001 đã được làm giả cùng với tài liệu/các tài liệu SCP-001 thực. Mọi tài liệu về SCP-001, kể cả tài liệu/các tài liệu giả, được bảo vệ bởi một tác nhân thông tin được thiết kế để gây ngừng tim nhân sự không có thẩm quyền có ý định xâm nhập vào tài liệu. Tiết lộ bản chất/các bản chất thực sự của SCP-001 cho quần chúng là tội tử hình, ngoại trừ trường hợp bắt buộc ████-███-██████.


CẢNH BÁO:

NHÂN SỰ KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN TRUY CẬP TÀI LIỆU NÀY SẼ NGAY LẬP TỨC BỊ TIÊU DIỆT BỞI TÁC NHÂN THÔNG TIN BERRYMAN-LANGFORD. KÉO XUỐNG MÀ KHÔNG CÓ CÁC CÔNG CỤ BẢO VỆ KHỎI CÁC TÁC NHÂN THÔNG TIN PHÙ HỢP SẼ GÂY TRỤY TIM NGAY LẬP TỨC VÀ DẪN ĐẾN CÁI CHẾT.

BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO
proposals-001.jpg

TÁC NHÂN THÔNG TIN ĐÃ KÍCH HOẠT

XÁC NHẬN NGƯỜI TRUY CẬP CÒN SỰ SỐNG

GỠ BỎ CÁC RÀO CHẮN BẢO MẬT

Xin chào, nhân sự có thẩm quyền. Vui lòng chọn tài liệu mong muốn.


MẬT DANH: Crozzax - Fanpage Bí Ẩn

MẬT DANH: DrSSS - Những Kẻ Đến Từ Thế Giới Khác

MẬT DANH: Dr Comixer - Tín Hiệu

MẬT DANH: Philosafix - Vị Thần Ban Phước Lành

MẬT DANH: Bonneneige - Thiên Thần Sa Ngã

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License