SCP-001-VN


NHỮNG TÀI LIỆU SAU ĐÂY ĐƯỢC XẾP LOẠI


TỐI MẬT

THEO LỆNH CỦA QUẢN TRỊ


LƯU Ý 001-VN-Alpha: Để đề phòng thông tin về SCP-001-VN bị rò rỉ, một vài/không có tài liệu SCP-001-VN đã được làm giả cùng với tài liệu/các tài liệu SCP-001-VN thực. Mọi tài liệu về SCP-001-VN, kể cả tài liệu/các tài liệu giả, được bảo vệ bởi một tác nhân thông tin được thiết kế để gây ngừng tim nhân sự không có thẩm quyền có ý định xâm nhập vào tài liệu. Tiết lộ bản chất/các bản chất thực sự của SCP-001-VN cho quần chúng là tội tử hình, ngoại trừ trường hợp bắt buộc ████-███-██████.CẢNH BÁO:


NHÂN SỰ KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN TRUY CẬP TÀI LIỆU NÀY SẼ NGAY LẬP TỨC BỊ TIÊU DIỆT BỞI TÁC NHÂN THÔNG TIN GREYNULL-FRACTALIZATION. KÉO XUỐNG MÀ KHÔNG CÓ CÁC CÔNG CỤ BẢO VỆ KHỎI CÁC TÁC NHÂN THÔNG TIN PHÙ HỢP SẼ GÂY TRỤY TIM NGAY LẬP TỨC VÀ DẪN ĐẾN CÁI CHẾT.


BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO.


abstract-2667062_1280.jpg

TÁC NHÂN THÔNG TIN ĐÃ KÍCH HOẠT

XÁC NHẬN NGƯỜI TRUY CẬP CÒN SỰ SỐNG

GỠ BỎ CÁC RÀO CHẮN BẢO MẬT

Xin chào, nhân sự có thẩm quyền. Vui lòng chọn tài liệu mong muốn.


hub
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License