SCP-008
rating: +1+x

THEO YÊU CẦU CỦA ĐƠN VỊ HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT

TỆP TIN NÀY CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI GIÁM SÁT CẤP ĐỘ 4

== YÊU CẦU XÁC NHẬN CẤP ĐỘ 4 ==


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License