SCP-008


đánh giá: +15+x

THEO LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT

TỆP TIN NÀY LÀ NỘI DUNG PHÂN CẤP 4

== YÊU CẦU QUYỀN HẠN CẤP 4 ==


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License