SCP-009-VN
rating: +1+x

Vật thể #: SCP-009-VN

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-009-VN hiện đang được quản thúc tại Khu-██. Chỉ các nhân viên cấp D mới được phép vào buồng quản thúc của SCP-009-VN. Buồng quản thúc của SCP-009-VN phải được che bằng một tấm chắn sáng1 và nếu một nhân sự không có quyền đi vào buồng quản thúc của SCP-009-VN, người đó phải được tẩy trí nhớ loại A bắt buộc ngay lập tức.

Mô tả: SCP-009-VN là một quyển sổ. Nguồn gốc và người viết quyển sổ này chưa được xác định. Trong quyển sổ chỉ có bốn trang viết, mỗi trang có vẽ SCP-009-VN-1, SCP-009-VN-2, SCP-009-VN-3, SCP-009-VN-4.
SCP-009-VN-1: SCP-009-VN-1 là quốc kì của nước Mỹ. Bất kỳ đối tượng nào nhìn vào SCP-009-VN-1, đối tượng sẽ thấy tất cả các văn bản khác xung quanh đối tượng bị dịch sang tiếng Anh. Khi đối tượng viết ra một văn bản nào đó, viết xong, đối tượng sẽ nhìn thấy văn bản đó bị dịch sang tiếng Anh ngay lập tức.
SCP-009-VN-2: SCP-009-VN-2 là quốc kì của nước Trung Quốc. Bất kỳ đối tượng nào nhìn vào SCP-009-VN-2 sẽ thấy tất cả các văn bản xung quanh đối tượng bị dịch sang tiếng Trung. Khi đối tượng viết ra một văn bản nào đó, viết xong, đối tượng sẽ nhìn thấy văn bản đó bị dịch sang tiếng Trung ngay lập tức, kèm theo các [DỮ LIỆU BỊ XÓA]
SCP-009-VN-3: SCP-009-VN-3 là quốc kì của nước Nhật. Bất kỳ đối tượng nào nhìn vào SCP-009-VN-3 sẽ thấy tất cả các văn bản xung quanh đối tượng bị dịch sang tiếng Nhật. Khi đối tượng viết ra một văn bản, viết xong, đối tượng đó sẽ nhìn thấy văn bản đó bị dịch sang tiếng Nhật ngay lập tức.
SCP-009-VN-4: SCP-009-VN-4 là quốc kì của nước Nga. Bất kỳ đối tượng nào nhìn vào SCP-009-VN-4 sẽ thấy tất cả các văn bản xung quanh đối tượng bị dịch sang tiếng Nga. Khi đối tượng viết ra một văn bản, viết xong, đối tượng đó sẽ nhìn thấy văn bản đó bị dịch sang tiếng Nga ngay lập tức.
BỔ SUNG:
1. Các từ viết tắt cũng không phải là ngoại lệ. Ví dụ, từ Ước chung lớn nhất (ƯCLN), đối tượng cũng sẽ nhìn thấy bị dịch. (Phụ lục 009-1a)
2. Chỉ đối tượng tiếp xúc thị giác với SCP-009-VN-1, -2, -3, -4 mới bị ảnh hưởng.

Phụ lục 009-1a:
Vào ngày ██/██/200█, D-███-████ đã được cho vào buồng quản thúc của SCP-009-VN. Đối tượng đã giở sang trang có chứa SCP-009-VN-3, và đã nhìn thấy các văn bản xung quanh đối tượng bị dịch thành tiếng Nhật. Khi Ts.████ cho D-███ xem một từ viết tắt tiếng Việt: ƯCLN, đối tượng đã báo cáo rằng đã nhìn thấy từ viết tắt này bị dịch sang: 最大公約数

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License