SCP-027-PT

SCP-027-PT

đánh giá: +3+x

Mã vật thể: Không cần thiết vì nó không nên tồn tại.
Mã vật thể: SCP-027-PT
Phân loại: Không có
Phân loại: Keter

Mức độ hiểm họa: Không tồn tại
Mức độ hiểm họa: ● Lục
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Không có quy trình nào cả, đừng có đọc, rời ngay đi. Sao ngươi vẫn đọc?

Rời ngay đi.

đừng lo lắng


đừng lo lắng


đừng lo lắng


đừng lo lắng


đừng lo lắng


đừng lo lắng

Mô tả: Không có gì cả, đừng lo lắng. Hãy quên việc cái này tồn tại đi.
đừng
lo lắng
Tài liệu này bị tạo nhầm.
Sao ngươi vẫn ở đây?

Đi đi


Đi đi

Đi đi

Đi đi

Đi đi

Đi đi

Đi đi

Đi đi

Đi đi

Đi đi

Đi đi

Đi đi


Đi đi

SCP-027-PT

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License