SCP-100-VN-J
rating: +27+x

Mã vật thể: SCP-100-VN

Phân loại: Áppôlyon

Mô tả: SCP-100-VN là một SCP không có Quy trình Quản thúc Đặc biệt, khiến cho cả Tổ Chức sụp đổ.

Phụ lục: Những chú vịt, củ khoai, mèo và hoa đã chạy tán loạn.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License