SCP-1234-J


đánh giá: +3+x
ZGeip.jpg

Miêu tả của họa sĩ về SCP-1234-J [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Mã vật thể: SCP-1234-J

Phân loại: [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-1234-J phải được quản thúc bên trong một buồng quản thúc. Buồng quản thúc là nơi lưu trữ các phương thức phòng ngừa nhằm mục đích hỗ trợ việc quản thúc SCP-1234-J. Trong trường hợp vi phạm quản thúc, nhân sự phải có hành động cần thiết để tái quản thúc SCP-1234-J. Khi nhân sự tiến vào khu vực quản thúc của SCP-1234-J, không được ít hơn số lượng nhân sự được chỉ định có thể tiến vào nó vào bất kì lúc nào. Nhân sự muốn sử dụng SCP-1234-J cho mục đích nghiên cứu cần có quyền hạn an ninh để thực hiện.

Mô tả: SCP-1234-J là một đối tượng SCP biểu hiện đặc tính dị thường. Dị tính của nó dường như không tuân theo các nguyên tắc khoa học thông thường; nghiên cứu sâu hơn về cách nó có được dị tính hiện đang được tiến hành.

Thông thường khi SCP-1234-J tương tác với nhân sự, sẽ dẫn đến [DỮ LIỆU BỊ XÓA]1

SCP-1234-J có thể hoặc không, trong một vài trường hợp, trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra các dị thể khác. Điều này chưa được xác thực.

SCP-1234-J được phát hiện bởi nhân sự sau phát hiện của họ về hoạt động dị thường. Một đội quản thúc đã được phái đi để bắt giữ SCP-1234-J. Sau đó nó được quản thúc thành công.

Phụ lục 1234-J-1: Bất cứ ai bị phát hiện lạm dụng SCP-1234-J sẽ phải chịu các hình thức kỉ luật. - ██. ███████

Phụ lục 1234-J-2: Sự cố 1234-1:

SCP-1234-J vi phạm quản thúc. Thương vong kéo dài. Cuối cùng nó đã được tái quản thúc.

Phụ lục 1234-J-3: Nhật ký Âm thanh 1234-J-1:

██. ███████: Xin chào.

SCP-1234-J: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

██. ███████: OK.

Phụ lục 1234-J-4: Đề nghị rằng SCP-1234-J được tái phân loại lên Keter. - ██. ███████

Không. O5-█

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License