SCP-173
rating: +5+x
scp-heritage-v3.png
SCP-173.jpg

SCP-173 trong phòng chứa

Vật thể #: SCP-173

Phân Loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-173 sẽ được giữ trong một phòng khoá mọi lúc. Khi nhân viên đi vào phòng chứa, phải có ít nhất là ba người đi vào. Ít nhất 2 người phải luôn nhìn vào SCP-173, cho đến khi tất cả đã ra khỏi phòng chứa và khoá kín cửa lại.

Mô tả: SCP-173 đã được chuyển đến Khu-19 vào năm 1993. Nguồn gốc của SCP này đến nay chưa được xác định. Nó được làm từ bê tông và thép cây của thương hiệu Krylon. SCP-173 cực kì hung dữ. SCP-173 không thể di chuyển nếu có ai nhìn trực tiếp vào mắt nó. Những nhân viên được yêu cầu vào phòng chứa SCP-173 được hướng dẫn rằng sẽ cảnh báo các nhân viên khác trước khi bọn họ chớp mắt. SCP-173 sẽ tấn công bằng cách bẻ cổ ở đáy hộp sọ hoặc bằng cách bóp cổ.

Những nhân viên báo cáo rằng, sẽ nghe thấy tiếng cạo đá khi không ai ở trong phòng chứa của SCP-173. Đây là một điều bình thường, bất cứ thay đổi nào trong hành vi này phải được báo cáo cho các giám sát viên HMCL.

Dung dịch màu nâu trên sàn phòng chứa SCP-173 là một hỗn hợp của phân và máu. Nguồn gốc của dung dịch này chưa được xác định. Phòng chứa SCP-173 phải được làm sạch 2 tuần/lần.


Thông tin tác giả

Hình ảnh được dùng trong bài viết SCP-173 là tác phẩm nghệ thuật "Untitled 2004" bởi Izumi Kato. Ảnh chụp được chụp lại bởi: Keisuke Yamamoto. Tất cả quyền được bảo hộ.

Một lời chú ý: SCP-173 là một sử dụng thứ hai của tác phẩm nghệ thuật "Untitled 2004", cái mà được tạo bởi Izumi Kato. Khái niệm về SCP-173 không có bất kỳ mối quan hệ nào với khái niệm gốc của hoạ sĩ tác phẩm "Untitled 2004".

Tác phẩm điêu khắc, chân dung của nó và những bức ảnh chưa được phát hành dưới bất kỳ giấy phép Ghi nhận tác giả (Creative Commons) nào. Chỉ văn bản trong bài này được gán giấy phép Ghi nhận tác giả (Creative Commons). Tác phẩm điêu khắc này không được sử dụng cho mục đích thương mại trong bất cứ trường hợp nào. Izumi Kato đã cho phép sử dụng hình ảnh "Untitled 2004" với Tổ chức SCP và nhóm người hâm mộ của nó với mục đích phi thương mại.

1. KHÔNG ĐƯỢC liên hệ với Izumi Kato về bất cứ gì liên quan đến "SCP-173".
2. KHÔNG ĐƯỢC nói về "giấy phép thương mại các hình ảnh của SCP-173"
3. KHÔNG YÊU CẦU SCP Wiki xử lý việc thảo luận việc "giấy phép thương mại với hình ảnh "Untitled 2004" với Izumi Kato.
4. Các hình ảnh "Untitled 2004 không có sẵn trên thị trường để sử dụng với SCP-173. KHÔNG CÓ BẤT CỨ NGOẠI LỆ NÀO.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License