SCP-199-VN/Dị Chỉ 199

đánh giá: +16+x
1920px-Heirloom_seal_of_the_Nguy%E1%BB%85n_Dynasty.svg.png

THỪA THIÊN HƯNG VẬN HOÀNG ĐẾ

Chiếu viết: Văn kiện bên dưới thuộc
vào hàng cơ mật nhất phẩm
Truy cập trái phép sẽ bị nghiêm trị

Ngươi đã được cảnh báo


Thêm tác phẩm bởi KH Nam

đánh giá: +16+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License