SCP-1994-J


đánh giá: +4+x
medium.jpg

TOI MÚN QUẢ BÓNG LẠY CHÚA LẠY CHÚAAAAAAAA

Mã vật thể: SCP-1994-J

Phân loại: TOẸT ZỜI!!!!!!!

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: LẠY CHÚA ÔNG PHẢI NÉM NÓ VỚI TOI ÍT NHẤT 5 7 29 LẦN MỘT NGÀY!!!!!!! VÀ CHÚNG TA CŨNG PHẢI ĐI ĐẾN CÔNG VIÊN NỮA! CHÚNG TA ĐẾN CÔNG VIÊN NHA? ĐI MÀ ĐI MÀ CHÚNG TA ĐẾN CÔNG VIÊN ĐI?!?!?!?!!?!

Mô tả: NÓ LÀ MỘT QUẢ BÓNG TO MÀU XANH SÁNG BÓNG VÀ TOI THÍCH CHƠI ZỚI NÓ! ĐÔI KHI ỔNG CỐ ĐỂ LỪA TOI KHI ỔNG GIẤU NÓ SAU LƯNG NHƯNG TOI KHÔN HƠN ỔNG!!!!! CHÚNG TOI ĐI RA BÃI CỎ TRƯỚC NHÀ VÀ ỔNG NÉM NÓ QUA LẠI VÀ NÓ THẬT TOẸT ZỜI VÀ-

thằng đưa thư kia làm cái đéo gì ở đey?

đúng roài, mày nên chạy đi. thằng khốn.

ÔNG SẼ NÉM NÓ ZÔ BỂ BƠI NHA??!?!?!?!

ĐI MÀ ĐI MÀ TOI THÍCH LÚC ÔNG NÉM QUẢ BÓNG ZÔ BỂ BƠI VÀ TOI SẼ NHẢY VÀO VÀ YAAAAAAAAAAY!

Phụ lục: TOI YÊU QUẢ BÓNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License