SCP-2165


đánh giá: +8+x

Mã vật thể: SCP-2165

Phân loại: Không có

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-2165 sẽ được để trong hộp đựng của riêng nó. Nó không được biết đến theo bất kỳ cách nào ngoài tài liệu tham khảo này. Tài liệu tham khảo này sẽ được lưu giữ ở một vị trí ngoài thời gian, không gian. Như nó đã như thế. Vĩnh viễn là như vậy.

Mô tả: Không thể tha thứ cho SCP-2165. Không biết liệu SCP-2165 là một thực thể có trí khôn, một sinh vật không có trí tuệ, một vật vô tri hay một khái niệm siêu hình. Nó được đánh giá là vô can bởi nhân viên quản thúc. SCP-2165 đã thực hiện một hành vi hoặc một loạt các hành vi khiến nó được xem là vượt quá sự dung thứ bởi sự đồng thuận phổ quát. Bản chất chính xác của hành động hoặc những hành động này đã bị xóa khỏi quan hệ nhân quả bởi sự đồng thuận của vạn vật. Như vậy, cả SCP-2165 và bất kỳ thông tin nào về nó đều không được biết bởi bất kỳ thực thể, đối tượng, lực lượng, hoặc khái niệm nào khác.

Phụ lục: Sẽ không có sự tha thứ nào cả.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License