SCP-2204

đánh giá: +3+x

Mã vật thể: SCP-2204

Phân loại: Keter (tạm thời)

Quy trình Quản thúc đặc biệt: Quy trình quản thúc SCP-2204 do nhóm nghiên cứu đóng tại Oak Grove, Kentucky đảm nhận. Nhóm quản lý đã được thông báo những điều sau:

  • Thông tin dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến các sự kiện diễn ra ở Oak Grove, ngay cả những thông tin không liên quan đến SCP-2204, đều không đáng tin cậy.
  • Việc quản thúc SCP-2204 là ưu tiên hàng đầu.
  • Việc quản thúc SCP-2204 là nguy hiểm đối với nhân viên.
  • Không có nghiên cứu hoặc ngăn chặn nào khả thi đối với SCP-2204 được thực hiện từ bên ngoài Oak Grove.
  • Nhân sự được giao cho nhiệm vụ quản thúc SCP-2204 phải có đủ điều kiện để làm việc với các mối nguy hiểm, có khả năng chống lại các mối nguy về nhận thức và tính cách.

Để biết danh sách tài trợ và các nguồn lực khác mà nhóm nghiên cứu ở Oak Grove trưng dụng, hãy liên hệ với văn phòng ngân sách.

Mô tả: Thông tin liên quan đến SCP-2204 không có khả năng rời khỏi thị trấn Oak Grove, Kentucky. Do đó, bản chất và đặc tính của SCP-2204 chỉ nhóm nghiên cứu ở Oak Grove được biết, miễn là các thành viên trong nhóm vẫn ở Oak Grove.

Một số lượng hạn chế thông tin gián tiếp hoặc rất chung chung về SCP-2204 — có trong tài liệu này — đã được báo cáo bởi nhóm nghiên cứu Oak Grove.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License