SCP-245

đánh giá: +5+x

Mã vật thể: SCP-245

Phân loại: Safe

Quy trình quản thúc đặc biệt: Những bản sao của SCP-245-1 cần được lưu trữ trong các máy tính air-gapped1. Các máy tính này được đặt trên tầng 10, khu C, Điểm-88. Các bản sao đang thực hiện của SCP-245-1 cần được giám sát và hoàn thành định kỳ để đảm bảo duy trì quản thúc.

Những thay đổi lớn trong thế giới trò chơi của SCP-245-1 phải được báo cáo cho lãnh đạo dự án SCP-245. Trong mọi trường hợp, nghiêm cấm tiết lộ mật khẩu chính của SCP-245-1 với bất kỳ thực thể nào phát hiện được trong SCP-245-1.

Mô tả: Vui lòng xem qua SCP-245-1.zip để biết thêm các thông tin liên quan SCP-245.

Lưu ý: SCP-245-1 sẽ chỉ vận hành trên hệ thống sử dụng OSCP hoặc hệ điều hành Windows.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License