SCP-2505
rating: +4+x

Chương trình tạo tài liệu

Nếu có vấn đề kỹ thuật thì liên lạc Kỹ sư David Rosen, nhưng tốt nhất là đừng.

Lưu ý: Đừng có phàn nàn với tôi là phần mềm không chạy trên Android hay cái nền tảng khỉ gió của các ông. Đằng nào mà các ông chẳng phải sử dụng máy tính của Tổ chức để truy cập cơ sở dữ liệu?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License