SCP-2505


đánh giá: +11+x

Chương trình tạo tài liệu

Nếu có vấn đề kỹ thuật thì liên lạc Kỹ sư David Rosen, nhưng tốt nhất là đừng.

Lưu ý: Đừng có phàn nàn với tôi là phần mềm không chạy trên Android hay cái nền tảng khỉ gió của các ông. Đằng nào mà các ông chẳng phải sử dụng máy tính của Tổ chức để truy cập cơ sở dữ liệu?

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License