SCP-268-KO

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-268-KO được quản thúc trong trang mạng dưới đây. Nhằm ngăn chặn việc SCP-268-KO bộc lộ dị tính, nhân sự chỉ được phép ghi lại các mô tả về SCP-268-KO trong trang nói trên.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License