SCP-2808

đánh giá: +2+x


Mã Vật thể: SCP-2808

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Nhân sự của Tổ Chức không cần và không được khuyến khích thực hiện bất kỳ hành động nào với SCP-2808. Những mệnh lệnh hoặc khích lệ việc tương tác hay nghiên cứu SCP-2808 sẽ bị cấm. Các hành động liên quan đến SCP-2808 phải được thực hiện theo ý muốn của nhân viên đó bên ngoài giờ làm việc.

Việc quản lý Điểm-47 sẽ nằm dưới sự giám sát của trợ lý SCP-2808.

Mô tả: Những mô tả về SCP-2808 trong các tài liệu chính thức là không thể hiểu được. Các hiệu ứng tương tự cũng xảy ra với các miêu tả bằng hình ảnh.

Khi một người làm việc trong một bộ máy quan liêu thực hiện những hành động liên quan đến SCP-2808, cá nhân đó sẽ ngay lập tức chuyển sang chức vụ “Nhân viên làm đẹp”, với mục đích nhằm tạo ra một tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn về mặt thẩm mỹ, gây ra sự lật đổ (thường mang tính bạo lực) của quy trình làm việc tiêu chuẩn. Chức vụ và trách nghiệm của đối tượng nắm giữ ban đầu là không thể thay thế và hoàn thành bởi các nhân viên khác, và nỗ lực làm vậy sẽ chịu ảo giác trừu tượng trầm trọng.

Những hành động liên quan đến SCP-2808 không theo thủ tục quan liêu, nhưng dưới áp lực quan liêu hoặc do ảnh hưởng trực tiếp cũng sẽ tự động thêm vào trách nhiệm chính thức của cá nhân đó. Họ sau đó không thể thực hiện nghiệm vụ do ảo giác nói trên.

Việc thu thập thông tin về SCP-2808 là vô cùng khó khăn, do các nhân sự đều miễn cưỡng tiếp xúc hoặc tiếp cận SCP-2808.

Những nỗ lực ban đầu nhằm vô hiệu hóa dị tính của SCP-2808 thông qua những thay đổi chiến lược đối với điều lệ của Tổ Chức đã dẫn đến việc SCP-2808 vô tình trở thành quản trị viên của Điểm-47. Nỗ lực loại bỏ SCP-2808 đã thất bại.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License